Program Tanımları

Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13/10/1997 tarih ve 20293 sayılı yazısı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Spor Yöneticiliği Bölümü” kurulmuştur. 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’ ne dönüştürülmüştür. Spor Yöneticiliği Bölümüne (I. ve II. Öğretim) 2009-2010 Eğitim- Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve, fitness merkezlerinde çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Tel: TEL : 0 362 457 76 00 Faks: FAKS: 0 362 457 69 24

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB139 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
SYBS-1 Bireysel Sporlar-I SDG 2 1 0 3 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 6
SYB107 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
SYB103 Yönetim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 1, Dönem: 2 Bireysel Sporlar II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYBS-2 Bireysel Sporlar II SDG 2 1 0 3 0
SYB150 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
SYB102. Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SYB104 Spor Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
SYBTS-1 Takım Sporları I SDG 2 1 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 1
SYB203 Genel İşletme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB229 Spor Fizylojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SYB207 Spor ve Medya İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB227 Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SYBTS-2 Takım Sporları II SDG 2 1 0 3 0
SYB205 Türkiye'nin Yönetim Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Antrenman Bilgisi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB230 Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 5
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
SYB228 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 4
SYB206 Bütçe ve Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB202 Hukuka Giriş. Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB232 Spor Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SYBTS-3 Takım Sporları III SDG 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Bireysel Sporlar III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYBS-3 Bireysel Sporlar III SDG 2 1 0 3 0
YSD-5 Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
SYB301 Spor Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB307 Spor Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB305 Spor Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB309 Sporda Sponsorluk Zorunlu 2 0 0 2 5
SYBTS-4 Takım Sporları IV SDG 2 1 0 3 0
SYB311 Yüzme Öğretim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB304 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB302 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB338 Psiko-Motor Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 4
YSD-6-1 Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
YSD-6-2 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 4
SYB330 Spor ve Turizm Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB336 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje-I Zorunlu 3 1 0 4 6
SYB306 Spor Yönetiminde Liderlik Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB310 Tören ve Kutlamalar Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Mahalli İdareler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB403 Mahalli İdareler Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB405 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB437 Rekreasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
YSD-7-1 Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 3
YSD-7-2 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 4
SYB407 Spor İşletmeciliği Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB411 Spor Saha ve Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB435 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje-II Zorunlu 3 1 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 8 Mesleki Yabancı Dil-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB408 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB444 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk Zorunlu 3 0 0 3 6
SYB446 Spor Yönetimi Uygulaması Zorunlu 3 3 0 5 7
SYB442 Sporda Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB-UZ Uzmanlık Spor Dalı SDG 3 2 0 4 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Bireysel Sporlar-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB125 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB127 Badminton Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB129 Judo Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB131 Step-Aerobik Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB133 Kayak Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB135 Gösteri Cimnastiği Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB137 Masa Tenisi Zorunlu 2 1 0 3 6
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Bireysel Sporlar II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB134 Dağcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB136 Orientring Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB138 Güreş Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB140 Tenis Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB142 Artistik Cimnastik Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB144 Okçuluk Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB146 Halter Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB148 Karate Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB126 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB128 Basketball Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB130 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB132 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Takım Sporları II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB219 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB221 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB223 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB225 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Takım Sporları III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB220 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB222 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB224 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 6
SYB226 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Bireysel Sporlar III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB351 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB353 Badminton Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB355 Judo Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB357 Step-Aerobik Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB359 Kayak Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB361 Artistik Cimnastik Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB363 Masa Tenisi Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB365 Dağcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB367 Orientring Zorunlu 2 1 0 3 5
SYB369 Halter Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB371 Güreş Zorunlu 2 1 0 3 5
SYB373 Tenis Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB375 Okçuluk Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB377 Karate Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB339 Seçmeli I (Fiziksel Uygunluk) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB341 Seçmeli I (Olimpik Hareketler) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB343 Seçmeli I (Spor Organizasyon Teknikleri) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB345 Seçmeli I (Spor ve Çevre) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB347 Seçmeli I (Spor Masajı) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB349 Seçmeli I (İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB379 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB381 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB383 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 0
SYB385 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB312 Seçmeli II (Yönetim Psikolojisi) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB314 Seçmeli-II (Örgütsel Değişme) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB316 Seçmeli II (Sporcu Beslenmesi) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB318 Seçmeli II (Spor Kazalarından Korunma V Zorunlu 2 0 0 2 5
SYB320 Seçmeli II (Spor Felsefesi) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB322 Seçmeli III (İdare Hukuku) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB324 Seçmeli III (Sosyal Psikoloji) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB326 Seçmeli III (Kamu Yönetiminde Yeni Yakla Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB332 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
SYB334 Spor ve Turizm Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB413 Seçmeli IV (İş ve Sosyalgüvenlik Hukuku) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB415 Seçmeli IV (Siyaset Bilimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB417 Seçmeli IV (Toplam Kalite Yönetimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SYB419 Seçmeli IV (Spor Politikaları) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB429 Girişimcilik ve Spor Zorunlu 2 2 0 3 0
SYB431 Temel Matematik Zorunlu 2 0 0 2 0
SYB433 Mahalli İdareler Zorunlu 2 0 0 2 0
SYB421 Seçmeli-V (İnsan Hakları ve Demokrasi) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB423 Seçmeli-V (Türkiye Ekonomisi) Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB425 Seçmeli V (Spor Yönetiminde Örnek Olay O Zorunlu 2 0 0 2 4
SYB427 Seçmeli-V (Spor Yönetiminde Güncel Konular) Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Uzmanlık Spor Dalı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SYB448 Halter Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB450 Futbol Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 7
SYB452 Voleybol Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB454 Hentbol Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB456 Basketbol Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB458 Yüzme Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 7
SYB460 Badminton Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB462 Tenis Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 7
SYB464 Step-Aerobik Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB466 Güreş Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB468 Atletizm Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB470 Artistik Cimnastik Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 7
SYB472 Masa Tenisi Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB474 Spor Masajı Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0
SYB476 Judo Uzmanlık Spor Dalı Zorunlu 3 2 0 4 0