Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetiminin Önemi, Pazarlama ilke ve tekniklerinin sağlık kurumları için uygulanabilirliği ve sağlık sektöründe pazarlama uygulamalarının geleceği.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimoğlu, D., 2011, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitapevi, Ankara 2. Kotler, Philip ve Kevin Lane Keller, A Framework fbr Marketing Management, Third Edition, Pearson Prentice Hall, ABD.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar ve pazarlamanın önemi, Sağlık hizmetlerinin özellikleri, Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri, Pazarlama planlaması, Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları, Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri, Hedef Pazar bölümleme, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, Fiyat, Tutundurma Kavramı, Tedarik zinciri yönetimi kapsamı, Dağıtım kanalı kararları, Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması, Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği, Marka kavramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 1 14
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama ile ilgili temel kavramlar Sağlık Hizmetleri’nde Pazarlamanın önem kazanmasında etkili olan faktörler
2 Hizmetlerin özellikleri Hizmet sektörünün gelişimi Sağlık hizmetlerinin özellikleri Tüketici, müşteri ve hasta kavramları Sağlık Hizmetlerinde Tüketici davranışları Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler
3 Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri
4 Pazarlama planlaması Kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri
5 Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları Örgütsel pazarların yapısı ve davranışları
6 Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri Pazar ölçümlemesi
7 Hedef Pazar bölümleme Pazar konumlaması
8 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması Sağlık kurumları için ürün/hizmet karması Sağlık Hizmetlerinde ürünün yaşam seyri
9 Vize sınavı
10 Fiyat Fiyat kapsamı ve tanımları Fiyat bileşenleri Fiyat politikaları Fiyatlandırma yöntemleri
11 Tutundurma Kavramı, amacı ve önemi Tutundurma ve iletişim sistemi Tutundurma karması elemanları: Reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma
12 Tedarik zinciri yönetimi kapsamı Dağıtım kanalı kararları Dağıtım kanalı tasarımına ilişkin ilkeler Kanal yönetimi ilkeleri Lojistik kavramları Lojistik sisteminin amacı ve tasarımı Perakendecilik
13 Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması
14 Marka kavramı Marka ile ilgili kavramlar Sağlık hizmetlerinde marka kavramı ve önemi
15 Exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516646 sağlık hizmetleri pazarlaması hakkında bilgi sahibi olmak
2 1516647 Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek