Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunların tespiti ve bu sorunlara analitik çözüm önerileri üretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler, kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunlar, uygulaması olan araştırma makalesi, araştırma bildirileri vb. örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 10 3 30
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hastane Cerrrahi ve Dahili Polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına Uygunluğunun Uzman Gözlemci Gözüyle Değerlendirilmesi
2 Sağlık Kurumu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumlarına Etkisi
3 Hastane Çalışanlarının Kurum İçi Politik Davranışlar Ve Etik İklim Algılamaları
4 Hastane Çalışanlarında Cinsiyet Farklılığının İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
5 Sağlık İnsangücü Planlaması
6 Sağlık Kurumlarında Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların Kariyer Planlamasına Etkisi
7 Sağlık Çalışanlarında Değişim Sağlık Çalışanlarının Kariyer Gelişim Fırsatları İle Sınırsız Ve Değişken Kariyer Algılamaları
8 Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
9 Ameliyathane, Yoğun Bakım Ve Acil Birim Çalışanlarının Çatışma Yönetimi Algılamalarının Kurumsal Yabancılaşmaya Olan Etkisi
10 Türkiye’de Farklı Kamu Hastane Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algılaması
11 İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamalarının İletişim Doyumlarına Olan Etkisi
12 Türkiye Kalkınma Planlarında Sağlık Sektörü
13 Gözlükçülerin Sosyal Sorumluluk Algılamalarına Yönelik Bir Uygulama
14 Örgütsel Sessizlik İklimi Ve Örgütsel Sessizlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516853 Sağlık kurumları yönetiminde karşılaşılan güncel uygulamalar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek