Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşim, birey olarak girişimci, işletme kurma süreci, kurumsal girişimci, yenilik ve sağlık kurumlarında yenilikçilik konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MÜFTÜOĞLU, T., ve DURUKAN, T., (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, Ankara. ARIKAN S., (2004) Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara. DRUCKER, P., (2017), İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve İlkeler, (Çev.İlker Gülfidan), Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul. MARANGOZ, M. (2013), Girişimcilik, 2. Baskı. Beta Basım, İstanbul. KARAKAŞ, A.F., YILDIRIM, Y.T., YELKİKALAN, N. (Ed.), ALTUN, M., KELEŞ TAYŞİR, N., PAZARCIK, Y., ENGİNKAYA, E., YILMAZ, B.B., ERKAN, G., YELKENCİ, B., AYDIN, E. (2013). Girişimcilik. 1. Baskı, Beta Basım. İstanbul. AKSAY, K., ORHAN, F., (2013), “Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23. ÇELİK, A., AKGEMCİ, T., (2007), Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. ÖKEM, Z.G., (2011), Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, TÜSİAD Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/2011/02/511, İstanbul. SARGUTAN, A.E., (2005), "Sağlık Teknolojisi Yönetimi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1:115. PRICE, C.P., JOHN, A.ST., (2013), "Innovation in Healthcare.The Challenge for Laboratory Medicine", Clinica Chimica Acta 427:71.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış girişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, Türkiye’de girişimciliğin genel profili ve değerlendirmesi, Türkiye sağlık sektörünün girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve Girişimciliğin Özellikleri
2 Girişimcilikte Yenilik
3 İç Girişimcilik
4 Girişim Finansmanı
5 İş Planı
6 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
7 Vize Sınavına Hazırlık
8 Vize Sınavı
9 Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme
10 Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi
11 Uluslararası Girişimcilik
12 Sağlık Sektöründe İş Ahlakı , Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik
13 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
14 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
15 Final Sınavına Hazırlık
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516640 Girişimciliği anlayabilmek
2 1516641 Girişim finansmanı hakkında bilgi sahibi olmak
3 1516642 Girişimcilik ile yenilikçiliği bütünleştirebilmek
4 1516643 Sağlık sektöründe girişimciliğin yerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek