Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076242000 Arazi Değerlendirme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

yüksek lisans öğrencilerine arazi değerlendirme konusunda gerekli bilgilerin kazandırmak ve bu konudaki bilgisayar programlarının kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

FAO.1977. A Framework for Land Evaluation. International Institute for Land Reclamation and Improvement / ILRI. Publication no: 22, Wageningen, The Nederlands, pp. 87. Sys. C., Ranst. V, Debaveye J. and Beernaert. F. 1993. Land Evaluation Part II, crop requirements. Agr publication No. 7, ITC Ghent. Ders notları Cinemre,H.A ve Dengiz, O. 2010. Arazi Kullanım Planlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 64, SAMSUN

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi değerlendirmenin tanımı ve amaçları
2 arazilerin kalite ve karakteristik özellikleri,
3 arazi uygunluk sınıfları,
4 arazi değerlendirme işlemleri
5 arazilerin tarım dışı kullanımlarında (mühendislik, orman, mera vb.) dikkate alınan parametreler ve uygunluk dağılımları,
6 arazilerin tarım dışı kullanımlarında (mühendislik, orman, mera vb.) dikkate alınan parametreler ve uygunluk dağılımları,
7 ara sınav
8 arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (parametrik yaklaşımlar: STORE INDEKS)
9 arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (parametrik yaklaşım: ARAKİ KALİTE INDEKSİ)
10 arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (parametrik yaklaşım: Doğrusal Kombinasyon Tekniği)
11 arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (Hiyeraşik yaklaşım: Arazi yetenek Sınıflaması)
12 arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (parametrik yaklaşım: FAO yaklaşım
13 arazi değerlendirme paket programlarının incelenmesi (İLSEN)
14 arazi değerlendirme paket programlarının incelenmesi (TADEM)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
72194 1189400 Arazi değerlendirmenin tanımı ve amaçları hakkında bilgi vermek
72195 1197253 Arazi uygunluk sınıfları, arazi değerlendirme işlemleri hakkında bilgi vermek
72196 1203098 Arazi değerlendirme paket programlarının incelenmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.