Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST721 Çok Değişkenli Zaman Serileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadılar, C. (2000). Uygulamalı çok değişkenli zaman serileri analizi. Hacettepe Üniv.. Akdi, Y. (2003). Zaman Serileri Analizi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Stokastik ve deterministik trendler, birim kök testleri, VAR modelleri, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi, ARDL modelleri, sınır (bounds) testi konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 6 100 1
2 Final Sınavı 6 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
9 Problem Çözümü 10 1 10
10 Tartışma 8 1 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 1 8
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Durağan olmama formları, Trendden Arındırma
2 Birim Kök Testleri: Dickey-Fuller Testleri
3 Phillips-Perron testi, Birim kök testleri ve yapısal kırılmalari, KPSS testi
4 Vektör Otoregresif (VAR)Süreçlere giriş, süreçlerin durağanlık koşulları ve MA gösterimi
5 Hata Düzeltme Modeli, VAR modellerinde gecikme belirleme kriterleri-FPE, AIC, BIC, HQ kriterleri
6 Granger Nedensellik, Etki Tepki Analizleri
7 Varyans Ayrışımı
8 ara sınav
9 Eşbütünleşme kavramı
10 Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test
11 VAR Modellerinde Eşbütünleşme:Hata Düzeltme Gösterimi, Johansen Yaklaşımı
12 Vektör Hata Düzeltme Modellerinin Analizi, Eşbütünleşme ve İktisat Teorisi
13 ARDL modelleri, ARDL modellerinde statik ve dinamik denge, Sınır (bounds) testi
14 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538565 Deterministik ve stokastik trendleri belirler.
2 1538566 Çok değişkenli zaman serisi modellerini analiz eder.
3 1538567 İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkileri tespit eder.
4 1538568 Veriyi en iyi betimleyen istatistiksel modeli belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek