Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bireylerin manevi desteğe en çok ihtiyaç duydukları yerler olan sosyal hizmet kurumlarında din eğitiminin mevcut durumunun nicelik ve nitelik olarak bir değerlendirmesini yapmak ve buralarda yaşan bireylere daha yararlı olabilmek adına din eğitiminin imkanlarını araştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Saadettin Özdemir, Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları, Fakülte Kitabevi, Isparta: 2002 2. Orhan Demir, Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi, Düşünce Kitabevi, Bursa: 2004 3. Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul: 2006 4. Nurullah Altaş, “Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri, AÜİFDergisi, 36, ss. 599-659, Ankara: 1999 5. Naci Kula, “Engelli Birey Ve Ailesinin Sosyal Uyumunda“Yaratılanı Hoş Gör Yaradandan Ötürü”Anlayışının Rolü” Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 153-176. 6. Ali Seyyar-Saadettin Özdemir, “AB Sürecinde Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi(Türkiye-Almanya-Örneği)”, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi; I. Din Hizmetleri Sempozyumu (Bugünü ve Geleceği); Ankara- 2007 7. Hasta Psikolojisi, www.bursaonkoloji.gov.tr 8. Öznur Özdoğan, İnsanı Anlamaya Yönelik Bir Yaklaşım: Pastoral Psikoloji, AÜİFD 47 (2006), sayı 2, s. 127-141 9. Halil Dağ, Suç ve Suçlu profili, 10. Filiz Tekin, Ankara Islahevindeki Çocukların Suç İşlemelerinde Din Eğitimi Eksikliğinin Rolü, Selçuk Üni. SBE, Yüksek Lisans tezi. 11. Naci Kula; "İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve Manevî Desteğin Önemi(Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği)", Dini Bilimler Dergisi; 2006/2. 12. Adeviye Şimşek, Huzurevi Sakinlerinde Dini Yaşayış, Çukurova Üni.SBE, Yüksek Lisans Tezi. 13. Saffet Sancaklı, Hadislerde Yaşlılık Olgusunun Değerlendirlişi, Cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, cilt X/1, s. 49-71, haziran 2006,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal hizmet kurumları ve işlevleri, hastaneler, cezaevleri, çocuk esirgeme kurumları, yetiştirme yurtları, huzur evleri vb sosyal hizmet kurumlarında din eğitiminin temel amaç ve ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de sosyal hizmet kurumları ve
2 Hastaların psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
3 Hastanelerde din hizmetlerinin temel prensipleri
4 Mahkumların psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
5 Cezaevlerinde din hizmetlerinin temel prensipleri
6 Çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
7 Çocuk esirgeme kurumlarında din hizmetlerinin temel prensipleri
8 Güçsüzler yurdu ve huzurevlerinde kalan yaşlıların psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
9 Güçsüzler yurdu ve huzurevlerinde din hizmetlerinin temel prensipleri
10 Arasınav
11 Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların ve gençlerin psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
12 Yetiştirme yurtlarında din hizmetlerinin temel prensipleri
13 Engelli birey ve ailelerinin psiko-sosyal özellikleri ve din eğitimi ihtiyaçları
14 Engelli birey ve ailelerine verilecek din eğitiminin temel prensipleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1410961 Türkiye’de sosyal hizmet kurumlarını ve işlevlerini tanıyabilecektir.
2 1411095 Hastanelerde din eğitimine duyulan ihtiyacı ve burarla yapılacak din hizmetlerinin temel prensiplerini anlayabilecektir
3 1415709 Cezaevlerinde din eğitimine duyulan ihtiyacı ve burarla yapılacak din hizmetlerinin temel prensiplerini anlayabilecektir.
4 1414674 Çocuk esirgeme kurumlarında din eğitimine duyulan ihtiyacı ve burarla yapılacak din hizmetlerinin temel prensiplerini anlayabilecektir.
5 1417357 Güçsüzler yurdu huzurevlerinde din eğitimine duyulan ihtiyacı ve burarla yapılacak din hizmetlerinin temel prensiplerini anlayabilecektir.
6 1405320 Yetiştirme yurtlarında din eğitimine duyulan ihtiyacı ve burarla yapılacak din hizmetlerinin temel prensiplerini anlayabilecektir.
7 1419928 Engelli birey ve ailelerine yönelik din hizmetlerinin temel prensiplerini söyleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3 2 5
3 2 2 5
4 2 2 5
5 2 2 5
6 2 2 5
7 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek