Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Kur’an’da sosyal değişme kavramının nasıl irdeleneceği hususunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Perşembe; Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Burhanettin Tatar, “Kur’an’ı Yorumlama Sorunu”, Kur’an ve Dil, Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu (17-18 Mayıs 2001), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, Tarihsiz, (ss.493-508); 02→ Celaleddin Çelik, Kur’an’da Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996; 03→ Mehmet Birekul ve Fatih Mehmet Yılmaz, Peygamber Günlerinde Sosyal Hayat ve Aile, Yediveren Yayınları, Konya, 2001; 04→ Muhammed Bâkır es-Sadr, Kur’an Okulu, 3. Baskı, Çeviren: Mehmet Yolcu, Fecr yayınları, Ankara, 1996; 05→ Osman Eyüpoğlu ve Mehmet Okuyan, “Kur’an’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma’rûf Kavramı Örneği” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 26-27, Yıl 2008, (ss.175-213); 06→ Osman Eyüpoğlu, Türkiye’de Sosyal Değişme ve Kur’an Yorumları İlişkisi (Cumhuriyet Dönemi Örneği) (Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun, 2003; 07→ Richard P. Appelbaum, Toplumsal Değişim Kuramları, Çeviren: Türker Alkan, İş Bankası Yayınları, Ankara, Tarihsiz; 08→ Sadık Kılıç, “Dil ve İnsanın Tarihselliği bağlamında Dini Metin”, Kur’an ve Dil, Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu (17-18 Mayıs 2001), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, Tarihsiz, (ss.95-105); 09→ Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 6. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005; 10→ W. Montgomery Watt, Kur’an’a Giriş, Çeviren: Süleyman Kalkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000; 11→ Zeki Aslantürk ve Tayfun Amman, Sosyoloji, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2001. DİĞER KAYNAKLAR 12→ Ejder Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003; 13→ Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 4. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1985; 14→ Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, Çeviren: Bahaeddin Yediyıldız, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991; 15→ Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Değişme Kavramı; Sosyal Değişme Teorileri; Sosyal Değişmenin Temel Faktörleri; Kur’an’da Sosyal Değişme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Değişme Kavramı. Kaynak No: 07, 11, 13, ,14, 15.
2 Sosyal Değişme Teorileri. Kaynak No: 07, 11, 13, ,14, 15.
3 Din ve Sosyal Değişme İlişkileri I. Kaynak No: 02, 05, 06, 09, 12.
4 Din ve Sosyal Değişme İlişkileri II. Kaynak No: 02, 05, 06, 09, 12.
5 Kur’an’ın İndiği Sosyo-Kültürel Ortamla Genel İlişkileri. Kaynak No: 03, 04, 10.
6 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamdan Etkilenmesi: Kültür Dili ve Vahiy Dili. Kaynak No: 01, 08, 09, 10.
7 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamdan Etkilenmesi: Mevcut Örfün Dikkate Alınışı. Kaynak No: 05.
8 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamdan Etkilenmesi: Mevcut Ahlaki Anlayışın Kabul Edilen Yanları. Kaynak No: 05,06,09.
9 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamdan Etkilenmesi: Mevcut Hukuki Yapının Korunan Kısımları. Kaynak No: 05,06,09.
10 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamı Etkilemesi: Mevcut Hukukun Değiştirilen Yönleri. Kaynak No: 05, 06, 09.
12 Kur’an’ın İndiği Kültürel Ortamı Etkilemesi: Mevcut İbadet Biçimlerinin Değiştirilen Kısımları. Kaynak No: 05, 06, 09.
13 Yaratma ve Doğal Olaylar Bağlamında Kur’an’da Değişim Olgusu. Kaynak No: 06, 09.
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56959 1392319 Sosyal değişme açısından Kur’an’ı değerlendirebileceklerdir.
56960 1393003 Sosyal değişimin dini hayat ve dini hayatın da sosyal değişim üzerindeki etkilerini daha rasyonel gerekçelerle yorumlayabileceklerdir.
56961 1396031 Kur’an’ın mevcut sosyo-kültürel koşullarda nasıl yorumlanacağından kaynaklanan sorunlara dinsel, rasyonel ve bilimsel çözümler sunabileceklerdir.
56962 1396424 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri sonuçları dinleyici önünde açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.