Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB630 Sosyal Şiddet 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere şiddetin sosyolojik açıdan tahlili konusunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Perşembe; Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Antony Giddens, Soyoloji, Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara, 2000; 02→ Ferhan Ercan, Dinsel Şiddet, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1997; 03→ Hondrich, K. Otto, “Günümüzde Sosyal Çatışma”, Çeviren: Serpil Durak, 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji, Hazırlayan: İsmail Coşkun, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1991, (ss.219-238); 04→ İhsan Özgen, Türkiye’de Şiddet Hareketleri Kaynakları ve Hedefleri, Yeni Forum Yayınları, İstanbul, 1989; 05→ İsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, 5. Baskı, Pegem A yayınları, Ankara, 2002; 06→ Orhan Türkdoğan, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği, Timaş Yayınları, İstanbul, 1996; 07→ Osman Eyüpoğlu, “Bilgi ve Sahip Olma Arzusu Arasındaki İlişki Bağlamında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Söyleminin İrdelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 24–25, Yıl 2007, (ss.247–273); 08→ Pat Allen, Dil ve Şiddet, Epsilon Yayınları, İstanbul, 1994; 09→ Şinasi Gündüz, Dinsel Şiddet Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Etüt Yayınları, Samsun, 2002; 10→ Zeki Aslantürk ve Tayfun Amman, Sosyoloji, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2001. DİĞER KAYNAKLAR 11→ Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2000; 12→ Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Editör: Yasemin Özdek, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şiddet ve İdeolojik Cereyanlar; Şiddet ve Öğrenci Merkezli Siyasal Radikalleşmeler; Şiddet Araştırmalarında Hükümetlerin Rolü; Şiddetin Mülkiyet Anlayışıyla İlişkisi; Şiddet ve Din İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 6 90
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal Tabakalaşmanın Şiddet Olgusuyla İlişkisi I. Kaynak No: 01, 05, 06, 10.
2 Toplumsal Tabakalaşmanın Şiddet Olgusuyla İlişkisi II. Kaynak No: 01, 05, 06, 10.
3 Şiddetin Kaynakları I. Kaynak No: 05, 06.
4 Şiddetin Kaynakları II. Kaynak No: 05, 06.
5 Şiddet ve Öğrenci Merkezli Siyasal Radikalleşmeler. Kaynak No: 04, 06.
6 Şiddet Araştırmalarında Hükümetlerin Rolü. Kaynak No: 06.
7 Şiddetin Mülkiyet Anlayışıyla İlişkisi I. Kaynak No: 07, 12.
8 Şiddetin Mülkiyet Anlayışıyla İlişkisi II. Kaynak No: 07, 12.
9 Dil ve Şiddet İlişkisi. Kaynak No: 08.
10 VİZE SINAVI
11 Din ve Şiddet İlişkisi I. Kaynak No: 02, 09, 11.
12 Din ve Şiddet İlişkisi II. Kaynak No: 09, 02, 11.
13 Günümüzde Sosyal Çatışma. Kaynak No: 03.
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58883 1141829 Sosyal şiddet konusunda elde ettikleri bilimsel bilgileri özetleyebileceklerdir.
58884 1148425 Toplumsal düzene zarar veren sosyal şiddetin temel kaynaklarını tespit edebileceklerdir.
58885 1151028 Sosyal şiddete karşı etkili çözüm önerilerinde bulunabileceklerdir.
58886 1160422 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri sonuçları dinleyici önünde açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.