Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere klasik sosyolojinin dine bakışı hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Perşembe; Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Editörler: Niyazi Akyüz, İhsan Çapçıoğlu, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2008; 02→ Anthony Giddens, Sosyoloji, 2. Baskı, Çeviren: M. Ruhi Esengün ve İsmail Öğretir, Birey Yayınları, İstanbul, 1994; 03→ Antony Giddens, Soyoloji, Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara, 2000; 04→ Beylü Dikeçligil, “Batıda Değişen Bilim Anlayışı ve Türkiye'de Sosyal Araştırmalar”, Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye'deki Etkileri, Hazırlayan: Mahmut Tezcan ve Nilgün Çelebi, Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayınları, Ankara, 1993; 05→ Bryan S. Turner, Max Weber ve İslam, Vadi Yayınları, Ankara, 1991; 06→ Émile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, Ataç Yayınları, İstanbul, 2005; 07→ Karl Marx, Friedrich Engels, Din Üzerine, Çeviren: İsmail Yarkın ve M. Ali İnci, İnter Yayınları, İstanbul, 2000; 08→ L. Levey Bruhl, Auguste Comte, Çeviren: Z. F. Fındıkoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1970; 09→ Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993; 10→ Max Weber, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Çeviren: Zeynep Aruoba, Hil Yayınları, İstanbul, 1985; 11→ Max Weber, Sosyoloji Yazıları, 3. Baskı, Çeviren: Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993; 12→ Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1977; 13→ Osman Eyüpoğlu, “İbn Haldun’un Günümüz Sosyal Psikolojisine Katkısı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı 22, Ağustos-Ekim 2004, (ss.1-14); 14→ Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 6. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005; DİĞER KAYNAKLAR 15→ Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Tercüme: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, İstanbul, 2006; 16→ Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 4. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1985; 17→ Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, Çeviren: Bahaeddin Yediyıldız, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin Genel Bağlamı; Sanayi Devriminin Dine Bakışı; İlk Sosyologların (Auguste Comte; Karl Marx; Emile Durkheim; Max Weber) Dine Yaklaşımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin Genel Bağlamı. Kaynak No: 02.
2 Sosyolojide Kuram Arayışına Genel Bakış. Kaynak No: 04, 09, 15, 16, 17.
3 Sosyolojide Kuramsal İkilemler. Kaynak No: 03.
4 Çağdaş Türk Sosyolojisinde Kuramsal İkilemler. Kaynak No: 12.
5 Auguste Comte ve Din I. Kaynak No: 01, 08, 14.
6 Auguste Comte ve Din II. Kaynak No: 01, 08, 14.
7 Emile Durkheim ve Din I. Kaynak No: 01, 06, 14.
8 Emile Durkheim ve Din II. Kaynak No: 01, 06, 14.
9 Karl Marx ve Din. Kaynak No: 01, 07, 14.
10 VİZE SINAVI
11 Max Weber ve Din I. Kaynak No: 01, 05, 10,11, 14.
12 Max Weber ve Din II. Kaynak No: 01, 05, 10,11, 14.
13 İbn Haldun ve Din. Kaynak No: 01, 13, 14.
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58963 1367789 Klasik sosyal teoriler ile din arasındaki ilişkileri özetleyebileceklerdir.
58964 1368185 Toplumla din arasındaki ilişkileri daha rasyonel gerekçelerle yorumlayabileceklerdir.
58965 1368288 Toplumsal değişimlerden kaynaklanan uyum sorunlarına daha pratik ve geçerli çözümler önerebileceklerdir.
58966 1374339 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri sonuçları dinleyici önünde açıklayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.