Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı ilahiyat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin dinler tarihçilerin çalışmalarında hangi yöntemleri kullandıklarını ve kullanma zorunda olduklarını tanıyıp bilmeye muktedir kılmak ve günümüz dünyasında akademik din araştırmalarındaki yeni gelişmeler ışığında söz konusu yöntemleri değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mustafa Alıcı, Dinker Tarihi Metodolojileri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006. • Mehmet Aydin (ed.), Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri, Konya 2003. • Leonard Swidler & Paul Mojzes, The Study of Religion in an Age of Global Dialogue, Philadelphia, 2000. • U. Bianchi-C.J. Bleeker-A. Bausani, Problems and Methods of the History of Religions, Leiden1972.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste genelde din araştırmaları özelde ise dinler tarihi alanında kullanılan geleneksel ve modern yöntemler ve mahiyetleri inceleme konusu yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Akademik Bir Disiplin Olarak Din Araştırmaları
2 Dinler Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu
3 Savunmalar (Apolojiler) ve Savunmacı Metot (1)
4 Savunmalar (Apolojiler) ve Savunmacı Metot (2)
5 Tarihsel Mukayese Yöntemi
6 İndirgemecilik Sorunu
7 Fenomenolojik Yöntem (1)
8 Fenomenolojik Yöntem (2)
9 Dinler Tarihinde Yeni Perspektifler (1)
10 Dinler Tarihinde Yeni Perspektifler (2)
11 Dinleri İçeriden-Dışarıdan Anlama Sorunu (1)
12 Dinleri İçeriden-Dışarıdan Anlama Sorunu (2)
13
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
64065 1402315 Genelde din araştırmalar özelde ise dinler tarihi alanında kullanılan belli başlı yöntemlerin mahiyetini kavrayacaklardır.
64066 1412194 Dinler Tarihi alanında kullanılan yöntemleri analiz ederek bunların olumlu ve olumsuz yönlerini öğreneceklerdir.
64067 1386378 Dinler Tarihi alanında hangi yöntemin daha nesnel olduğunun farkına varacaklardır.
64068 1399360 Akademik din araştırmaları alanında son yıllarda meydana gelen yeni gelişmelerden ve bu gelişmeler bağlamında geliştirilen yeni yöntemlerden haberdar olacaklardır.
64069 1405127 Bir dinsel geleneğin içeriden ve dışarıdan bir bakış açısıyla nasıl anlaşılabileceğini kavrayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
64065 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4
64066 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
64067 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
64068 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
64069 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek