Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Din bilimlerinde alan araştırmalarının yöntem ve tekniklerini kullanabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01. Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayını, Ankara, 2003. 02. Büyüköztürk Ş. ve Diğerleri., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegema Yay. Ankara, 2008. 03. Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara, 1995. 04. İslamoğlu A.H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayını, İzmir, 2009. 05. Büyüköztürk Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yay. Ankara, 2011. 06. Tavşancıl E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayını, Ankara, 2010. 07. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım İlkeleri, Samsun, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din bilimleri ile ilgili araştırmalarda problem seçimi, hipotez kurma, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesi, bulguların düzenlenmesi ve tartışılması, sonuç ve öneriler, araştırma raporunun yazılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
17 Alan Çalışması 1 45 45
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Bilimleri ve Bilimsel Araştırma
2 Din Bilimlerinde Araştırma Çeşitleri ve Araştırma Eğitimi
3 Din Bilimlerinde Araştırma Süreci: Problem, Alt Problemler, Hipotezler (Denenceler), Amaç ve Önem, Sayıltılar (Varsayımlar), Sınırlılıklar, Tanımlar
4 Din Bilimlerinde Araştırma Süreci: Yöntem ve Araştırma Modeli
5 Din Bilimleri Araştırmalarında Evren ve Örneklem Seçimi
6 Din Bilimleri Araştırmalarında Veri Toplama Teknikleri
7 Din Bilimleri Araştırmalarında Literatür Taraması
8 Din Bilimleri Araştırmalarında Gözlem ve Görüşme
9 Din Bilimleri Araştırmalarında Anket, Test ve Envanter Geliştirme
10 Geliştirilen Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliğinin Sağlanması
11 Hipotez Test Teknikleri ve Hipotezlerin Test Edilmesi
12 Araştırmalarda Bulgular ve Yorum Bölümünün Düzenlenmesi
13 Araştırmada Sonuç ve Öneriler Bölümü ile Dipnotlar ve Kaynakçanın Düzenlenmesi
14 Araştırma Raporunun Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
15 Genel Değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228019 Din bilimlerinde herhangi bir konuda araştırma probleminin seçimini yapar ve araştırma önerisini hazırlar.
2 1228020 Araştırmanın problem cümlesinin ve alt problemlerini yazar, hipotezlerini kurar.
3 1228021 Araştırma konusuyla ilgili anket ve ölçme aracı geliştirebilir ve bu ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapar.
4 1228022 Araştırma konusuyla ilgili topladığı verileri kullanarak araştırma hipotezlerini test eder.
5 1228023 Araştırmanın girişini, teorik çerçevesini, yöntemini, bulguların tartışma ve yorumlarını, sonuç ve önerilerini araştırma tekniklerine uygun olarak rapor eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4
5 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek