Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL607 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Uluslararası insan hakları hukuku açısından ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü teori ve uygulama açısından detaylı incelenecektir. Bu özgürlüklerin incelenmesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuya ilişkin içtihatları irdelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde konuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı belgelerin ve bu kuruluşlar bünyesindeki organların verdikleri kararların incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ABDULHAKİMOĞULLARI, Erdal., “Siyasal Partiler İçin İfade Özgürlüğünün Anlamı” AÜ Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı, 1-2, 55-81, (2006). BIÇAK Vahit, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü”, Liberal Düşünce, yıl 6, sayı 24, 2001. ERDOGAN Mustafa, “Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif”, Liberal Düşünce, Sayı: 24, Güz 2001, Ankara, ss. 8-13 KABOGLU İbrahim “Düşünce Özgürlüğü”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993'ten Ayrı Bası.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
10 Tartışma 1 7 7
19 Beyin Fırtınası 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğünün Teorik Çerçevesi ve Tanımlama Sorunu
2 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı
3 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
4 Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinde İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
5 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde İfade Özgürlüğü, İfade Özgürlüğünün Sınırları
6 Türk Hukukunda İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
7 Türk Yasa Maddelerinde İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Özgür İfadenin Gelişimi
8 Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade ve Örgütlenme Özgürlügü
9 Yargıtay Kararlarında İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
10 Danıştay Kararlarında İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı, İşleyişi ve Sözleşme de İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
12 Avrupa insan hakları denetim organlarının içtihatlarına göre ifade özgürlüğü ve Türkiye
13 Karar İncelemesi
14 Karar İncelemesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73613 1409359 Bu ders kapsamında öğrenci ifade ve örgütlenme özgürlüğü kavramı hakkında teorik standartları öğrenir.
73614 1411248 ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü anlayışının işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
73615 1418792 Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
73616 1419301 Bu alandaki ulusal ve uluslararası yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
73617 1401508 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü anlayışına dayalı sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak