Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL610 Anayasa Yargısı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, kanunların anayasaya uygunluğunun bağımsız mahkemelerce denetlenmesi, hangi tür düzenlemelerin, hangi yollarla, nasıl anayasaya uygunluk denetiminden geçeceği, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, işleyişi ve temel işlevleri, Mahkeme’nin uyguladığı denetim türleri ile kararlarının bağlayıcılığı gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Anayasa Mahkemesi'nin iptal/itiraz davaları ve bireysel başvuruya ilişkin verdiği güncel kararların tahlil edilmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2011. İsmail Köküsarı, Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Nitelikleri, Ankara 2011. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, İstanbul 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anayasa yargısının tarihi gelişimi ve meşruluğu hususu, Anayasa Mahkemesi'nde iptal ve itiraz davası açılması koşulları, anayasa şikayeti (anayasa mahkemesine bireysel başvuru) ve anayasada ve kanunlarda yer almamasına rağmen anayasa mahkemesinin içtihatla geliştirdiği kurumlar ve yargısal aktivizm, Mahkemenin yüce divan sıfatıyla çalışması anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk hafta anayasa yargısının bilgi kaynakları, dersle ilgili kaynakların tanıtımı, anayasa yargısının diğer ilim dalları ile ilişkisi ve anayasa yargısını niçin öğrenmemiz gerektiği konuları işlenecektir.
2 Dünyada Anayasa Yargısının Tarihsel gelişimi, Anayasa Yargısı Modelleri, Özel Mahkeme(Avrupa) Modelinde Denetim Türleri
3 Anayasa Yargısının Hukuki Meşruluğu, Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
4 Anayasa Mahkemesinin Statüsü, Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
5 Anayasaya Uygunluk Denetimi, Esas Denetimi, Şekil Denetimi
6 Soyut Norm Denetimi, Somut Norm Denetimi
7 Denetime Tabi Tutulan Normlar – Kanunların Denetimi
8 Denetime Tabi Tutulamayan Normlar
9 Kanun – KHK Denetimi , Parlamento Kararlarının Denetimi
10 Anayasa Değişikliklerinin Denetimi
11 Denetimde Uygulanacak Usul ve Esaslar
12 Yürütmenin Durdurulması ,Yorumlu Red - İhtiyati Tedbir
13 Anayasa Mahkemesi’nin Yargısal Aktivizmi – Aktivizm Örnekleri
14 Karar İncelemesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73835 1168379 Bu ders kapsamında öğrenci öncelikle anayasa yargısı hakkında teorik standartları öğrenir.
73836 1182139 Anayasa yargısının işleyişi hakkında temel bilgiler öğrenir.
73837 1184568 Bu alanda karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde isabetli yorumlarda bulunabilir.
73838 1171079 Türk Anayasa Mahkemesi’nin yapısını işleyişini, fonksiyonunu ve denetim türlerini eleştirel biçimde yorumlayabilir.
73839 1184976 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki Anayasa yargısına ilişkin sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak