Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan ibadet hükümleri konusunda yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI, Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Prof. Dr. Mustafa ÜNVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Kardâvî, Yusuf, el-Halal ve’l-Harâm fi’l-İslam, Kahire, 1412/1993. * Derveze, İzzet, ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye fî Şuûni’l-Hayât, Beyrut, 1401/1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’daki ibadet hükümlerinin neler olduğunu detaylı bir biçimde ele almayı konu edinecek bu ders; namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin farz kılındıklarını ortaya koyan ayetlerin yorumları üzerinde durmasının yanı sıra, ibadet etmenin kişilerin tutumları ve ahlaki davranışları üzerindeki olumlu yansımalarını ve toplumsal (sosyolojik) faydalarını da ele alır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları
2 İbadet ve kulluk kavramlarının tanımı
3 Namaz ve oruç gibi bedenle yapılan ibadetlerin ferdin ahlaki davranışları ile olan ilişkisi ve etkileşimi
4 Namaz ve oruç ibadetleriyle ilgili pratiklerin Sünnet’le olan bağlantısı
5 Kutup bölgelerinde namaz ve oruç ibadetlerinin nasıl uygulanacağı
6 Bilinçli ibadet etmenin mahiyeti
7 Oruç ibadetinin bedensel ve toplumsal faydaları
8 Oruç tutmamayı gerektiren mazeretler
9 Ara sınavı
10 Zekat ibadetinin sosyolojik açıdan tahlili
11 Zekat ibadeti bağlamında İslam’ın toplumsal huzur ve refahı sağlamaya verdiği önem
12 Zekatın sosyal kalkınmada üstleneceği rol
13 Hac ibadetinin hangi şartlarda yerine getirilmesi gerekeceği
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57833 1152576 İbadet ve kulluk kavramı kavramı hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
57834 1155455 Kulun Yaratanına (Allah’a) yönelik ibadet yükümlülüğünün gerekçeleri hakkında nitelikli birikime sahip olur.
57835 1165828 İbadet etmenin ferdin davranışları ve ahlakı üzerindeki olumlu yansımaları hakkında bilgi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,