Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hadislerin Kur’ân tefsirindeki rolü konusunda yeterli düzeyde bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’ân’ı Tefsiri, İstanbul, 1983. 2. Buharî, el-Câmi’u’s-Sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 3. Müslim, el-Câmi’u’s-Sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 4. Ebû Dâvûd, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 5. Tirmizî, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 6. Nesâî, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 7. İbn Mâce, es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber’in Rasul Olarak Taşıdığı Sorumluluk
2 Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı Tefsir Etme Yükümlülüğü
3 Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın Ne Kadarını Tefsir Etmiş Olduğu
4 Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın Ne Kadarını Tefsir Etmiş Olduğu Konusundaki Görüşler ve Tartışmalar
5 Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı Tefsirine Dair Örnekler
6 Mücmeli Beyan Etmesine Dair Örnekler
7 Müphemi Tayin Etmesine Dair Örnekler
8 Müşkili Tavzih Etmesine Dair Örnekler
9 Mutlakı Takyid Etmesine Dair Örnekler
10 Ara Sınav
11 Umumu Tahsis Etmesine Dair Örnekler
12 Lügavi İzahlarda Bulunmasına Dair Örnekler
13 Neshe İşaret Etmesine Dair Örnekler
14 İşlenen Konuların Tekrarı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,