Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bağlamın tanımı, mahiyeti, kısımları, etkinliği ve Kur’an bağlam teorisi hakkında örnekleriyle birlikte akademik birikim oluşturmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Ünver, Prof.Dr. İshak Yazıcı, Prof.Dr. Mehmet Okuyan, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Şahin Aynur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan, Anlambilimi Ve Türk Anlambilimi, 2. Baskı, Ank. 1978. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), 4. Baskı Ank. 1990, TDK. Rickman, H. P., Anlama ve İnsan Bilimleri, çev. Mehmet Dağ, Ank. 1982. Ricouer, Paul, "Anlamlı Eylemi Bir Metin Gibi Görmek", (Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım adlı derleme içerisinde) der. Rabinow, Paul-Sullivan, William, çev. Taha Parla, İst. 1990, 1. Bsk, s. 27-44. Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân, el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, İst. 1398/1978. Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü, Ankara 1996. Zemahşeri Cârullâh Mahmûd b. Ömer, Esâsü'l-Belâğa, Beyrut 1385/1965. Zerkeşî, Bedrüddîn Muhammed b. Abdillâh, el-Burhânfî Ulûmi'l-Kur'ân, thk. Muhammed Ebu'1-Fadl İbrâhîm, Beyrut, trz. Diğer Kaynaklar : Ünver, Mustafa, "Kur'anî Siyakın Metinsel Boyutları Üzerine Yeni Bir Öneri", O.M.Ü.İ.F.D., S. 8, 1996, s. 239-270. Ünver, Mustafa, “Kur’an-ı Siyakla Anlamak”, Y.Ü.D., 2009, S. 83, s. 45-48.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel Dilbilim Alanında bağlamın tanımı, mahiyeti, önemi ile Kur’an bağlam teorisinin sınıflaması, örnekleri, etkinliği, sonuçları üzerine etkin inceleme ve çalışma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, önemi, mahiyeti, kaynakları. Kur'an'da Allahın isimleri.pdf
2 Genel dilbilim ve anlambilimde bağlam yaklaşımı. Dil bilimin evreni.pdf
3 Kur’an’ı anlamada bağlam/siyak/konteks yaklaşımına giriş. siyak ve tefsir.pdf
4 Siyak-Hermenötik İlişkisi. Dil bilimin önemi.pdf
5 Kur’an’ın Siyak Yönünden Sınıflandırılması. siyak ve sibak.pdf
6 Ayetlerin ayet içi ve civar ayetlerle bağlam ilişkisi ve örnekleri. bağlam.pdf
7 Kur’ânî konuların komşu konularla anlaşılmasında bağlamın rolü. Sahabe tefsirinde siyak.pdf
8 Ara Sınav
9 Kur’an kavramlarının tahlillerinde siyakın rolü. siyak ve semantik.pdf
10 Kur’an İfadeleri Arasındaki İrtibat Yolları. siyak ve tefsir.pdf
örneklerle bağlam ilişkisi.pdf
Elmalılı tefsirine siyak ve bağlamın yansımaları.pdf
11 Siyak İlkesinin Kur’an’ı Anlamadaki Katkıları. Sahabe tefsirinde siyak.pdf
12 Yöntemin ihmali durumunda ortaya çıkan meal hataları. Ahzab suresi örneğinde siyak sibak.pdf
13 Yöntemin ihmali durumunda ortaya çıkan tefsir hataları. genel değerlendirme 2.pdf
14 Dersin sonuçları ve kazanımları genel değerlendirme.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399510 Anlama ve yorumlamada yöntem gerekliliğini ayırt eder.
2 1401684 Bağlam yöntemini etkin olarak kullanır.
3 1405437 Kur’an’ı anlama ve tefsir etmede bağlam tekniğini kavrar.
4 1395647 Kur’an bağlam sınıflamasını detaylıca açıklar.
5 1396699 Dikkate alınmasıyla K. hakkındaki katkılarını üst düzeyde tartışır.
6 1401026 İhmal edilmesiyle karşılaşılan hataları etkin şekilde eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,