Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’ân kapsamında iman-amel ilişkisini detaylı bir biçimde ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mâturîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, Beyrut, 2005. 2. Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire, 1967. 3. Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, Mısır, ts. 4. Ebû’s-Suud, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm, Mısır, ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân’ın iman konusuna verdiği önem
2 Âyetlerde yer alan iman esasları
3 İmanın tanımı ve taşıması gerekli özellikler
4 Güzel davranış sergilemenin imanla olan bağlandısı
5 İmanın ibadetlerle olan ilişkisi
6 Namaz ve zekat ibadetlerinin Kur’ân’da birlikte anılmasının sebebi
7 Allah’a ve ahiret gününe imanın güzel davranışlarla olan bağlantısı
8 İmanın ahlakla olan ilişkisi
9 İmana zarar veren çirkin davranışlar
10 Ara Sınav
11 Kur’ân’a göre fasıklık olarak nitelendirilen davranışlar
12 Büyük günahlardan kaçınmanın imanın ön şartı oluşu
13 Kur’ân’a göre olgun mü’minin vasıfları
14 İşlenen Konuların Tekrarı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,