Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırâat ilminin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi ile ilgili yüksek lisans öğrencilerine bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Remzi Ateşyürek

Ön Koşul Dersleri

Kırâat ilminin doğuşu ve kırâat imamları hakkında genel bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Abdurrahmân Çetin, Kur’ân-ı Kerîm’in İndirildiği Yedi Harf ve Kırâatlar, Ensâr Neşriyât, İstanbul, 2005. • Abdurrahman Çetin, Kırâatların Tefsire Etkisi, Marifet Yay, İstanbul,2001. • Ali Osmân Yüksel, İbnü’l-Cezerî ve Tayyibetü’n-Neşr, İstanbul, 1996. • Suphi Salih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dımeşk, 1962. • Şaban Muhammed İsmâil, el-Kıraat Ahkâmühâ ve Mastaruhâ, Mekke, 1414. • Süleymân Ateş, “Kırâatlarda Tevâtür Meselesi”, Kur’ân Tefsir Araştırmaları, IV, İstanbul, 2002. • Ebû Amr Osmân b.Saîd ed-Dânî, Kitâbü’t-Teysîr fi’l-Kırââti’s-Seb’, (Tahk., Otto Pretzl),İstanbul, 1930. • AbdülFettâh b. Abdi’l- Gâzî, Budûrü’z-Zâhirefi’l-Kırââti’l-Aşri’l-Mütevâtire, Medîne,1404. • Muhammed Mekkî b. Ebî Talib el-Kaysî, Kitabu’l-İbâne an Meâni’l-Kırâât, (Tahkîk: Muhyiddin Ramazan), Dımeşk, 1979., ty.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kırâat İmamlarının Kırâatlara Yaptığı Katkılar Ele Alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırâat ilminin tarifi, önemi, faydası ve İslami İlimlerdeki yeri. 1. HAFTA.pdf
2 Kur’ân dili ve Arapçadaki lehçeler. 2. HAFTA.pdf
3 Kırâat ilminin tarihçesi. 3. HAFTA.pdf
4 Yedi harf ve kırâat ilişkisi. 4. HAFTA.pdf
5 Yedi harf ve mahiyeti. 5. HAFTA.pdf
6 Yedi harfle ilgili hadislerin sihhat durumu. 6. HAFTA.pdf
7 Yedi harfin mahiyetine ışık tutan hadislerin sosyo kültürel arkaplanı. 7. HAFTA.pdf
8 Ara Sınav. 8. HAFTA.pdf
9 Yedi harften kaynaklanan Kırâat farklılıklarının Kur’ân yorumuna etkisi. 9. HAFTA.pdf
10 Kırâatların tasnîfi. 10. HAFTA.pdf
11 Kırâatların kaynağı problemi. 11. HAFTA.pdf
12 Kur’ân kıraatinde meşhur olan Kırâat İmamları. 12. HAFTA.pdf
13 Kırâat imamlarının tanıtılması. 13. HAFTA.pdf
14 Kırâatların genel değerlendirilmesi. 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419437 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1402335 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 1411634 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1413140 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme
5 1418296 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
6 1422372 Alana ait sorunları tespit edebilme.
7 1428733 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
8 1426579 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
9 1396315 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
10 1383851 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
11 1387425 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 1390826 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
13 1411329 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3
2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3
5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
6 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
7 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
8 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3
9 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3
10 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
11 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4
12 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3
13 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek