Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yedi harfin yedi kıraatle ilişkisi ve bu çerçevede oluşan görüşleri kavrar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi’l Kıraatil Aşr, tah. Ali Muhammed Debbağ, Beyrut ts.; İbnü’l-Cezeri, Gayetü’n Nihaye fi Tabakati’l-Kurra, nşr. G. Bergstraesser, Mısır 1932; ed-Dani, el-Mukni’ fi Resmi’l Mesahifi’l-Emsar, tah. Muhammed Sadık Kamhavi, Kahire 1978; ed-Dani, el-Ahrufu’s-Seb’a li’l Kur’an, tah. Abdülmüheymin Tahhan, Mekke 1408; ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1972; İbn Kuteybe, Te’vilü Müşkili’l-Kur’an, Beyrut 1981; Subh-i Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, İstanbul ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıraat ve yedi harf ile ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yedi harfle ilgili rivayetler.
2 Yedi harfle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi.
3 Harf ve yedi lafızlarının manaları.
4 Hadislerde yedi harften ne kastedildiği.
5 Yedi harfin manasının bilinip bilinemeyeceği. Çetin, 73.
6 Yedi kıraat. Çetin, 79.
7 Yedi Arap kabilesine ait lügat. Yaşar Kurt, Kıraat Tarihinin Meseleleri, Samsun 2013, s. 47.
8 Değişik lafızlarla ifade edilen aynı manalara gelen yedi vecih. Kurt, s. 49.
9 Ebu Hatim es-Sicistani’nin görüşü. Buladı, 123.
10 İbn’i Kuteybe’nin görüşü. Buladı, 124.
11 Ebu’l Fadl er-Razi’nin görüşü. Buladı, 129.
12 Ebu’l Hasan es-Sehavi’nin görüşü. Çetin, 83.
13 Zerkeşi ve İbnü Cezeri’nin görüşü. Kurt, 55.
14 Subh-i Salih’in görüşü. Kurt, 58.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385674 Konuyla alakalı klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1392223 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
3 1378599 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
4 1380614 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
5 1390175 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek