Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hadis ilminin önemli bir kolu olan rical ilminin kavramsal çerçevesi, tarihî gelişimi, konuları, kavramları ve kaynaklarını tanıtmak, bu bilgiler ışığında seçme rical metinleri üzerinde uygulama yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz ÜNAL , Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN Doç.Dr., Muhitin DÜZENLİ, Yrd.Doç.Dr.Salih KESGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güner, Osman, Ricâl Tenkidi Sisteminin Temel Karakteristiği ve Aktüel Değeri, s. 127-137. Koçyiğit, Talat, İslâm Hadisinde İsnad ve Hadis Râvilerinin Cerhi, s. 47-57 Aşıkkutlu, Emin, Tabaka Kavramı ve Muhaddislerin Tabaka Anlayışı, 32, s. 5-18 Emin Aşıkkutlu Hadiste rical tenkidi, Salih Karacabey, Hadis Tenkidi, Sır Yayıncılık, 2001. A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd inde’l-Muhaddisîn Tarîhuhû, Mektebetu’l-Kevser, 3. Basım, yy., trs. Beşîr, Ahmed, Usûlü Menheci’n-Nakd inde Ehli’l-Hadîs, Müessese Beyrut, 1996/1416. Itr, Nureddin, Menhecu’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, Dârü’l-Fikr, Dıma MAKALELER / ARTICLES Güner, Osman, Ricâl Tenkidi Sisteminin Temel Karakteristiği ve Hadis Tetkikleri Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 1, s. 127-137. Eren, Mehmet, Hadis İlminde Ricâl Bilgisi ve İlk Kaynaklar - II, Di 2000, cilt: III, sayı: 7, s. 53-82 Karahan, Abdullah, Türkiye’de Cerh ve Ta’dîl ile Alakalı Yapılmış Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 2 Koçyiğit, Talat, İslâm Hadisinde İsnad ve Hadis Râvilerinin Cerhi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1961, cilt: IX, sayı: , s. 47-57

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste raviler tanıtılacak ve ravileri değerlendirme metotları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 0 0 1
30 Toplantı Başkanlığı Yapma 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
47 Laboratuvar Sınavı 0 0 1
49 Performans 0 0 1
53 Multirom CD Çalışması 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1
36 Rapor 0 0 1
39 Rapor Sunma 0 0 1
42 Seminer 0 0 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 0 0 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1
51 Sözlü Sınav 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rical İlmi'nin tanımı, konusu, hadis ilmindeki yeri, amacı ve önemi
2 Rical İlmi'nin doğuşu, tarihsel gelişimi
3 Rical İlmi Literatürü
4 Ricâl İlmi'nin odak noktası olarak isnad, tanımı, doğuşu, gelişimi ve önemi
5 Tabaka kavramı, tanımı, önemi ve tarihçesi
6 Hadis Tarihi'nde en önemli râvî tabakaları Sahâbe, Tâbiîn ve Etbâu't-Tâbiîn tabakası
7 Örnek Metinler
8 Örnek Metinler
9 Örnek Metinler
10 Örnek Metinler
11 Örnek Metinler
12 Örnek Metinler
13 Örnek Metinler
14 Örnek Metinler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405299 Ravi tenkit yöntemlerini karşılaştırır.
2 1410581 Ravilerle ilgili çalışmaların biyografi ilmine katkılarını değerlendir.
3 1412848 Tabakalar arasındaki farklılıları mukayese eder.
4 1413081 Rical ve tabakat edebiyatını kullanır.
5 1415420 Önemli hadis ravilerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,