Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders tasavvuf düşüncesinin ilmi, iktisadi, toplumsal, askeri hayata, sanat edebiyata katkılarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İst. 1990. 2. Cemil Çiftçi, Tasavvuf Kitabı, İst. 2003. 3. Sabri Ülgener, Zihniyet ve Din. 4. H.Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Ensar neşr., İst. 2005. 5. Süleyman Uludağ, İslam Açısından Musıki ve Sema 6. Günay-Ecer, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatler ve Türkiye, Kayseri, 1999. 7. Cengiz Gündoğdu, XVII. Yüzyılda Tekke-Medrese Münâsebetleri Açısından Sivâsîler-Kadı-zâdeliler Mücadelesi, İLAM Araştırma Dergisi, 1998, cilt: III, sayı: 1, s. 37-72. 8. Safi Arpaguş, Hüccetü’s-Semâ‘: XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mûsikî, Semâ’ ve Devran Hakkındaki Dinî Tartışmalar ve İsmâil Ankaravî’nin Semâ’ Müdâfaası, Marife: Bilimsel Birikim, 2007, cilt: VII, sayı: 3 [Mevlânâ sayısı], s. 369-399 9. İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri. 10. Mustafa Aşkar, Tarikat - Devlet İlişkisi, Kadızâdeli ve Meşâyıh Tartışmaları Açısından Niyazî-i Mısrî ve Döneme Etkileri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 1999, cilt: I, sayı: 1, s. 49-80 11. Reşat Öngören, Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 9-22. 12. A. Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı, İÜİFM, c. 11, İst. 1950. 13. Necdet Tosun, Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 123-135. 14. Mustafa Kara, Balkanlar’da Türk Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: 10, sayı: 2, s. 1-26. 15. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Kültür Hayatımız, Kutlu Doğum Haftası II, 1-7 Ekim 1990, 1992, sayı: , s. 125-132. 16. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, haz. A. Y. Ocak, TTK yay., Ank. 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve Tasavvufi Müesseseler Tasavvuf ve toplumsal, iktisadi hayat Tasavvuf ve Askeri Hayat Tasavvuf ve Edebiyat Tasavvuf ve Yemek Tasavvuf ve Musıki Tasavvuf ve Spor Tasavvufta Zikir, Dua Sema ve Mukabele Tasavvuf ve Sanat Tasavvuf ve İlmi hayat Tasavvuf ve Siyaset Devlet-Tekke Münasebetleri Tasavvuf, Tekkeler ve Bugün

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvuf ve Tasavvufi Müesseseler
2 Tasavvuf ve toplumsal, iktisadi hayat
3 Tasavvuf ve Askeri Hayat
4 Tasavvuf ve Edebiyat
5 Tasavvuf ve Yemek
6 Tasavvuf ve Musıki
7 Tasavvuf ve Spor
8 Tasavvufta Zikir, Dua
9 Sema ve Mukabele
10 Tasavvuf ve Sanat
11 Tasavvuf ve İlmi hayat
12 Tasavvuf ve Siyaset
13 Devlet-Tekke Münasebetleri
14 Tasavvuf, Tekkeler ve Bugün
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419706 Tasavvuf düşüncesinin ilmi, iktisadi, toplumsal, askeri hayata, sanat edebiyata katkıları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 2 3 3 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek