Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mezhepler Tarihi’nin önemi, amacı, inceleme alanları, temel kavram ve kaynakları, din-mezhep ilişkisi, mezheplerin doğuş sebepleri ve İslam tarihinde ortaya çıkan farklı din anlayışları ile ilgili öğrencilere bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Ruhi Fığlalı, İtikadi İslam Mezheplerine Giriş, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir, 2007. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İst., 2008. Yusuf Ziya Yörükan, Ebu’l-Feth Şehristânî “Milel-Nihal” Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Mezheplerin Tetkikinde Usul, (Haz. Murat Memiş), Ankara, 2002. Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, HititKitap Yay., Ank, 2008. Bryan Wilson, Dinî Mezhepler Sosyolojik Bir Çalışma, (Çev. A. İhsan Yitik, A. Bülent Ünal), Dokuz Eylül İlahiyat., İzmir, 2000. Nathalie Luca, Mezhepler, (Çev. M. Nedim Demirtaş), Dost Kitabevi Yay., Ank., 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezhep olgusu ve mezhep olgusuna bakışımız / Mezhepler Tarihi’nin bir bilim dalı olarak önemi, amacı / Mezhepler Tarihi’nin inceleme alanları / Mezhepler Tarihi’nin temel kavramları / Mezhepler Tarihi’nin bir bilim dalı olarak doğuşu ve gelişimi / Mezhepler Tarihi’nin temel kaynakları / Din-Mezhep ilişkisi / Mezheplerin doğuş sebepleri ve İslam tarihinde ortaya çıkan farklı din anlayışları / Müslümanlar arasında ilk ihtilaflar / Hz. Osman Devri ve mezheplerin doğuşunu hazırlayan olaylar / Hz. Ali Devri ve bu devirde ortaya çıkan sorunlar (Cemel ve Sıffin Savaşları) / İslam Tarihinde ortaya çıkan ilk mezhepler: Hariciler ve Şiiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezhep olgusu ve mezhep olgusuna bakışımız Hafta 1.docx
2 Mezhepler Tarihi’nin bir bilim dalı olarak önemi, amacı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi Hafta 2.docx
3 Mezhepler Tarihi’nin inceleme alanları Hafta 3.docx
4 Mezhepler Tarihi’nin temel kavramları Hafta 4.docx
5 Din-mezhep ilişkisi Hafta 5.docx
6 Mezheplerin doğuş sebepleri ve İslam tarihinde ortaya çıkan farklı din anlayışları Hafta 6.docx
7 Mezhepler Tarihi'nin bir bilim dalı olarak doğuşu ve gelişimi Hafta 7.docx
8 Ara Sınav
9 Mezhepler Tarihi'nin temel kaynakları Hafta 9.docx
10 Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk ihtilaflar Hafta 10.docx
11 Hz. Osman Devri ve mezheplerin doğuşunu hazırlayan olaylar Hafta 11.docx
12 Hz. Ali Devri ve bu dönemde ortaya çıkan sorunlar Hafta 12.docx
13 Hz. Osman ve Ali dönemlerinin genel bir değerlendirmesi Hafta 13.docx
14 İslam Tarihinde ortaya çıkan ilk mezhepler: Hâricîler ve Şiîler. Hafta 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428855 Dersi alan öğrenciler, İslam Mezhepleri Tarihi'nin temel kavram, yöntem, konu ve sorunlarını kavrama becerisi kazanırlar.
2 1429977 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan mezheplerde ortak olan ve olmayan bazı temel fikirleri tutarlı bir şekilde formüle etme yetisi kazanırlar.
3 1431905 Dersi alan öğrenciler, mezheplerin doğuş sebepleri ile belli başlı özelliklerini analiz etme becerisi kazanırlar.
4 1434685 Dersi alan öğrenciler, İslam kültür tarihi içerisinde mezhep hareketlerinin yerini sağlıklı bir şekilde değerlendirip bu çerçevede meselelere daha geniş bir perspektiften bakma yetisi kazanırlar.
5 1423320 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görürler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek