Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam Mezhepleri tarihi araştırmalarında doğru ve bilimsel bir metodoloji bilgisinin önemini açıklamak, öğrencilere bu çerçevede karşılaşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlama beceresine sahip kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Ruhi Fığlalı, İtikadi İslam Mezheplerine Giriş, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir, 2007. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İst., 2008. M. Naim M. Hani Sai, el-Kanun fi Akaidi’l-Fırakı ve’l-Mezahibi’l-İslamiyye, Kahire, 2007. Yusuf Ziya Yörükan, Ebu’l-Feth Şehristani “Milel-Nihal” Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Mezheplerin Tetkikinde Usul, (Haz. Murat Memiş), Ankara, 2002. Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, HititKitap Yay., Ank, 2008. Sönmez Kutlu, “İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi I, İstanbul, 2005. Mehmet Ali Büyükkara, “Bir Bilim Dalı Olarak İslam Mezhepleri Tarihi İle İlgili Metodolojik Problemler”, İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi I, İst., 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fırka ve mezhep kavramları / İslam Mezhepler Tarihinin problematik Alan ve Sınırları (isimlendirme problemi, doğuş sebepleri, teşekkül süreci, doğduğu yer, kişi veya gruplarla başladığının tespiti, ilk temsilcileri, temel fikir ve kavramları, fırka ve cemaatlere bölünüşü, yayıldığı yerler vb) / Farklı Makalat Gelenekleri ve Özellikleri / Günümüz Mezhepler Tarihi Yazıcılığında Yaklaşımlar / Mezhepler Tarihi Yazıcılığında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Prensipler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Mezhepler Tarihinin problematik alan ve sınırları Hafta 1.docx
2 Mezhepler Tarihi'nin inceleme alanları Hafta 2.docx
3 Mezhepler Tarihi'nin temel kavramları Hafta 3.docx
4 Fırka ve mezhep kavramları ve bunun Mezhepler Tarihi araştırmalarında önemi Hafta 4.docx
5 Din-mezhep ilişkisi Hafta 5.docx
6 Mezheplerin zihniyetlerine göre tipolojilendirilmesi. Hafta 6.docx
7 Mezhepler tarihi araştırmalarında farklı Makâlât (yazım) gelenekleri ve özellikleri. Hafta 7.docx
8 Ara Sınav
9 Klasik dönem Mezhepler Tarihçilerinin mezhepleri ele alış yöntemleri. Hafta 9.docx
10 Mezhepler Tarihi araştırmalarında karşılaşılan sorunlar. Hafta 10.docx
11 Mezhepler Tarihi araştırmalarında karşılaşılan sorunlar. Hafta 11.docx
12 Cumhuriyet döneminde Mezhepler Tarihi Araştırmaları: Yeni Metodoloji Arayışları. Hafta 12.docx
13 Günümüz mezhepler tarihi yazıcılığında yeni yaklaşımlar. Hafta 13.docx
14 Mezhepler tarihi yazıcılığında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri. Hafta 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393325 Dersi alan öğrenciler, İslam Mezhepleri Tarihi'nin temel kavram, yöntem, konu ve sorunlarını kavrama becerisi kazanırlar.
2 1396550 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan mezheplerde ortak olan ve olmayan bazı temel fikirleri tutarlı bir şekilde formüle etmek yetisi kazanırlar.
3 1408950 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan mezheplerin doğuş sebepleri ile belli başlı özelliklerini analiz etme becerisi kazanırlar.
4 1409977 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görürler.
5 1406475 Dersi alan öğrenciler, dini farklılaşmalara yönelik mezhepler üstü bir bakış açısıyla yaklaşarak meseleleri daha geniş ve kuşatıcı bir perspektiften ele alma becerisi kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek