Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Başta günümüzde yaşayan Sünni mezhepler olmak üzere Zeydilik, İsmaililik ve İmamiyye Şiası gibi Şii mezhepler ile Vehhabilik, İbadilik, Nusayrilik, Dürzilik, Yezidilik Babilik-Bahailik ve Kadıyaniliğin tarihsel gelişimi, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları ile ilgili öğrencilere bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, İzmir, 2008. İmam Maturîdî ve Maturidilik, (Haz. Sönmez Kutlu), Ank., 2003. M. Zeki İşcan, Selefilik, İst., 2006. Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiyye Şiası, İst., Ank., 1984. Hasan Onat, Emevîler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ank., 1993. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, İst., 1998. Kummi/Nevbahti, Şii Fırkalar, (Çev. Hasan Onat vd.), Ank., 2004. John Guest, Yezidilerin Tarihi, (Çev. İbrahim Bingöl), İst., 2001. Ahmet Turan, Yezidiler, Samsun, 1994.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sünni Mezhepler Selefilik, Eş’arilik, Maturidilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Şii Mezhepler Zeydilik, İsmaililik, İmamiyye/İsna Aşeriyye Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Vehhabilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / İbadilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Nusayrilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Dürzilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Yezidilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Babilik-Bahailik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları / Kadıyanilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sünnî Mezhepler Selefîlik, Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 1.docx
2 Eş’arîlik, Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 2.docx
3 Mâturîdîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 3.docx
4 Şiî Mezhepler Zeydîlik, Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 4.docx
5 İsmailîlik, Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 5.docx
6 İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 6.docx
7 Vehhâbîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 7.docx
8 Ara Sınav
9 İbâdîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 9.docx
10 Nusayrîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 10.docx
11 Dürzîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 11.docx
12 Yezîdîlik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 12.docx
13 Bâbîlik-Bahâîlik ve Kadıyanilik Tarihsel Gelişim, temel görüşleri ve günümüzdeki durumları Hafta 13.docx
14 Genel Bir Değerlendirme Hafta 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418536 Dersi alan öğrenciler, günümüzde yaşatan İslam mezheplerinin hem tarihsel gelişimleri, hem de temel görüşleri ve günümüzdeki durumları ile ilgili doğru ve sağlıklı bilgiler elde ederler.
2 1418552 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıları birer zenginlik olarak görürler.
3 1403454 Dersi alan öğrenciler, din-mezhep ilişkileri çerçevesinde doğru din anlayışıyla günümüzü anlama ve yorumlama yetisine sahip olurlar.
4 1452030 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan mezheplerde ortak olan ve olmayan bazı temel fikirleri tutarlı bir şekilde formüle etme yetisi kazanırlar.
5 1452032 Dersi alan öğrenciler, dini farklılaşmalara yönelik olarak mezhepler üstü yaklaşım yetisini kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
2 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek