Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Yüksek Lisans düzeyindeki öğrencileri, kelam alanında değişen koşullar ve gerekli ihtiyaçlara bağlı olarak sistematik olarak yeniden yapılanma çabaları hakkında geniş ölçüde aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Düzgün, Şaban Ali, Allah, Tabiat ve Tarih, Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri, Lotus Yayınevi, Ankara 2005. Güler, İlhami, Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1999. Kazanç, Fethi Kerim, “Kelam Alanında Yeniden Sistematik Yapılanma Zorunluluğu ve Temelleri”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 34, Kış 2008, (ss. 23-42). Kazanç, Fethi Kerim, “Eş‘arî Kelâm Sisteminde Allah Anlayışı ve Doğurduğu Sorunlar”, X.Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ile “Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Sakarya 2005, (ss. 107-142). Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri: Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyum Bildirileri (13-15 Eylül 2004), TDV Yayın Matbaabcılık ve Ticaret İşletmesi, Elazığ 2004. Özervarlı, M. Sait, Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. yüzyıl – XX. Yüzyıl başı), İSAM Yayınları, İstanbul 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dresin içeriği, son dönemde İslâm kelâmında yenileşme doğrultusunda yaşanan gelişmeler, atılan adımlar ve çözüm önerilerinin tutarlılık ve açmazlarını incelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kelam İlmi ve Bugünkü Konumu: Yakın Dönemde Kelâm İlmini Etkileyen Gelişmeler
2 Kelâmda Yenilik Arayışları
3 Modernizm Öncesi İhyâ Hareketleri
4 Klâsik Modernizm
5 Yeni Selefiyye
6 Kelâmda Modernist Eğilimler
7 Tabiatçı Kelâm Anlayışı
8 Kelâm Alanında Yeniden Sistematik Yapılanma
9 Yeni Bir Metod ve Hakikat Anlayışına Doğru
10 Eski Kavramlar ve Düşünce Mekanizmalarını Yenileme
11 Ara Sınav
12 Teolojik Dil ve Bilimsel Dil
13 Teolojinin Tecrübî Doğrulama Yöntemiyle İlişkisi
14 Günümüz Kelamının Temel Problemleri: Ulûhiyyet Sorunu; Tabiat Kavramı; İnsan İmgesi; Çevre ve Teolojik Etik; Dinlerarası Diyalog ve Kelam; Mezhep Taassubunun Zayıflaması ve Eleştiri Zihniyetinin Gelişmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415142 İslâm düşüncesinde gelenek ve modernite arasında ilişki kurma becerisi kazandırmak.
2 1415161 Yakın dönemdeki teolojik çözüm önerilerini ve bakış açılarını tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi geliştirmek.
3 1431397 Modernizm alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve yorumlamalara girişme yetisi kazandırmak.
4 1443032 Kelamda yenileşme sahasında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme kapasitesi kazandırmak.
5 1420077 Yenileşme çabalarının yeni durumlara yönelik çözüm üretmedeki rolünü kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek