Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Yüksek Lisans düzeyindeki öğrencilere, fikrî ve yaratıcı yeteneklere sahip bir varlık olarak insan doğası ve imgesi hakkında geniş bir ufuk kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adler, Alfred, İnsanı Tanıma Sanatı, çev. Kamuran Şipal, Say Yayınları, İstanbul 1997. Hanefî, Hasan, İslam Kültüründe İnsan ve Tarih: Eleştirel Bir Bakış, çev. Vecdi Akyüz, Ayışığı Yayınları, 2000. Gölcük, Şerafeddin, Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri: Bâkıllânî’de İnsanın Fiiilleri Anlayışı, Kayıhan Yayınevi, 1980. Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1990. Kazanç, Fethi Kerim, Kelam Yazıları, Etüt Yayınları, Samsun 2008. Kazanç, Fethi Kerim, Gazâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında Ahlâk Düşüncesi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007. Rahman, Fazlur, Ana Konularıyla İslam, çev. Alpaslan Açıkgenç, Fecr Yayınları, Ankara 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, kelâmî düşünüm tarzında geliştirilen insan anlayışı ve açmazlarını günümüzde insanın doğası ve ürünlerini ele alan bilimlerin verilerini de dikkate alarak incelemeyi konu edinmektedir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsanın Tabiatı ve Doğal Gereksinimleri
2 Bilişsel Bir Varlık Olarak İnsan
3 Yaratıcı Bir Varlık Olarak İnsan
4 Değer Koyucu Bir Varlık Olarak İnsan
5 Etkin ve Edilgin İnsan Anlayışı
6 İnsan Kavramı ve Özgürlük İmgesi
7 İnsan ve Kazanma (Kesb) Kuramı
8 Eylemlerinin Faili Olarak İnsan
9 Tarihsel Bir Varlık Olarak İnsan
10 Kültürel Bir varlık Olarak İnsan
11 Ara Sınav
12 Beşerî Ürünler ve Anlama
13 Tin Bilimleri ve İnsan
14 Kelâm ve Antropolojik Veriler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126396 1205274 İslâm düşüncesinde insan imgesi, edilginlik ve aktiflik arasında ilişki kurma becerisi kazandırmak.
126397 1210261 Kelâmî antropolojiyi tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi geliştirmek.
126398 1188347 Kelamda insan imgesi alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve yorumlamalara girişme yetisi kazandırmak.
126399 1188209 İnsan tasavvuruna ilişkin edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kapasitesi kazandırmak.
126400 1205210 Kelamda insanın tabiatı, yaratcılıkları ve başarılarını anlamaya yönelik bir tutum geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,