Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Yüksek Lisan düzeyindeki öğrencilere dış âlemde adalet, kötülük ve acı fenomeninin nesnel gereçekliği ve anlamlılığı hakkında geniş bir bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neiman, Susan, Modern Düşüncede Kötülük, çev. Ayhan Sargüney, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2006. Ormsby, Eric Lee, İslâm Düşüncesinde ‘İlâhî Adâlet’ Sorunu (Teodise), çev. Metin Özdemir, Kitâbiyât, Ankara 2001. Kazanç, Fethi Kerim, “Tanrı ve Kötülük: Kelâmî Düşünce Geleneğinde Kötülük Problemi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl.12, Sayı: 35, Bahar 2008, (ss. 11-32). Kazanç, Fethi Kerim, “Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış”, Kelam Araştırmaları 6: 1 (2008), (ss. 77-106). Werner, Charles, Kötülük Problemi, çev. Sedat Umran, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000. Yasa, Metin, Tanrı ve Kötülük, Elis Yayınları, Ankara 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, klâsik kelâm düşünce sisteminde kötülük ve acı fenomenine adalet ve hikmet bağlamında getirilen çözüm önerilerinin tutarsızlık ve açmazları ile bu olgunun ortadan kaldırılması ya da azaltılması karşısında geliştirilen yeni bakış açıların ı ve sergilenen farklı tutumları incelemeyi konu edinmektedir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kötülük Kavramının Kapsamı ve Tarihi Arka Planı
2 Eski Dinlerde ve Kültürlerde Kötülük
3 Kur'ân'da Kötülük Kavramının Kullanımları
4 Kur'ân'da Adalet Kavramının Kullanımları
5 Tanrı ve Kötülük
6 Kötülük-İlâhî Adalet İlişkisi
7 Kötülük Türleri: Metafizik Kötülük
8 Doğal ve Ahlâkî Kötülükler
9 Cebriyye ve Kaderiyye Mezheplerinde Kötülük Telakkisi
10 Mu'tezile Kelâmında Kötülük
11 Ara Sınav
12 Ehl-i Sünnet Kelâmında Kötülük
13 Modern Dünyada Kötülük: Savaşlar, Toplu Katliamlar, Savaş Suçları, Ekonomik Dengesizlikler, Açlıklar, Yoksulluklar, Hastalıklar, Çevre Kirliliği vb. Sorunlar.
14 Kötülük Feneomenini Açıklamada Teolojik İkna ve Meşrulaştırım.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93582 1407425 Öğrencilerin adalet ve kötülük arasında ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek.
93583 1411826 Öğrencilere kötülüklerin ve ilâhî adaletin izahına yönelik teolojik yaklaşımların çıkmazlarını tartışma ve eleştirme kabiliyeti kazandırmak.
93584 1411924 Öğrencilere kötülük alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
93585 1412004 Kötülüklerin ilâhî adaletle ilişkisine yönelik edinilen bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme melekesi kazandırmak.
93586 1399738 Öğrencilere kötülüklerle baş etme yollarını kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,