Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB655 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Yüksek Lisans düzeyindeki öğrencilere İslam düşüncesinin oluşum ve gelişimine damgasını vurmuş ve onun seyrini belirlemiş olan belli başlı kelam meseleleri ve öğretileri hakkında geniş bir ufuk kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asi, Gulam Haydar, İslâm’ın Diğer Dinlere Bakışı: İbn Hazm’ın Kitâbü’l-fasl fî’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal Eseri Üzerine Bir İnceleme, çev. İbrahim Hakan Karataş, İnsan Yayınları, İstanbul 2005. Düzgün, Şaban Ali, Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri, Lotus Yayınevi, Ankara 2005. Düzgün, Şaban Ali, Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları, Beyaz Kule Yayınları, Ankara 2008. Kaplan, İbrahim, İslâm’a Göre Hıristiyanlık, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, İstanbul 2008. Kılavuz, Ahmet Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 1987. Toktaş, Fatih, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik, İstanbul 2004. el-Taftâzânî, Kelâm İlminin Bellibaşlı Meseleleri, çev. Şerafeddin Gölcük, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1980. Uludağ, Süleyman, İslâm Düşüncesinin Yapısı: Selef, Kelâm, Tasavvuf, Felsefe, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985. Wolfson, H. Austryn, Kelâm Felsefeleri: Müslüman-Hıristiyan-ve Yahudi Kelamı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi, İstanbul 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dini epistemoloji, ontoloji,, ahlâk ekseninde ortaya çıkan İslâm düşüncesinin temel sorunları, sorunların mahiyeti ve onların çözüm şekillerini incelemeyi konu edinmektedir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm Düşüncesinin Yapısı: Kelâm, Tasavvuf ve Felsefe
2 Dinî Bilgi Kuramı
3 Teolojik ve Felsefî Akılcılık
4 Dinî Metinleri Anlama Yöntemleri
5 Bilgi-İman İlişkisi
6 Varlıkbilim (Ontoloji)
7 Ahlâk Sorunu
8 Hür İrade ve Kader
9 Hidâyet ve Dalâlet
10 Öteki Dünya Sorunu ve Dünyevîleşme
11 Ara Sınav
12 Teoloji ve Siyaset İlişkisi
13 Tarih Bilinci ve İlerleme
14 Kelâm ve Öteki Dinler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126477 1409561 İslâm düşüncesinin oluşumu ve temel sorunları arasında ilişki kurma becerisi kazanmak.
126478 1411475 İslâm düşüncesinin temel sorunlarını ve çözüm şekillerini tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi geliştirmek.
126479 1412858 İslâm düşüncesinde temel meseleler sahasında edinilen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanma ve yorumlamalara girişme yetisi kazandırmak.
126480 1426010 İslâm düşüncesinde temel sorunlara ilişkin edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kapasitesi kazandırmak.
126481 1429681 Hayat boyu öğrenme düsturu doğrultusunda İslâm düşüncesinin temel meseleleri ve çözüm yollarını sürekli araştırmaya yönelik bir tutum geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,