Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Arapça kelime türetimini ve bunun yöntemlerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Dilbilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Na‘me, Mulahhas kavaidil-Lügati’l-Arabiyye, Mısır; Arapça Dilbilgisi, A. Ateş, T. Yazıcı, N. M. Çetin, İst. 1964; Arapça Dilbilgisi Sarf, H. Kılıç, Rapbet Yay. İst, 2005; M.M. Çörtü, Arapça’da Cümle Kuruluşu, İst, 1995. M. M. Abdülhamid, Durûsü’t-Tasrîf, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça’da kelime ve çeşitleri (Özellikle emsile-i muhtelife diye bilinen 24 vezinle bunların aksâmı seb’a esasına göre ayrıntılı türetim ve çekimleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulâsî fiillerin mâzî, muzârî ve emir kiplerinin çekimleri,
2 İsmi fâ‘il ve ismi mef‘ûlun yapılışı,
3 Mastarların elde edilişi,
4 Mubâlağa sîgası,
5 Sıfat-ı muşebbehe,
6 İsm-i zamân, ism-i mekân ve ism-i âlet,
7 İsm-i mensûb,
8 Taaccub sîgası,
9 İsmi tafdîl,
10 İsimlerin sahîh, maksûr ve memdûd olarak taksimi,
11 Cemiler,
12 Vakf, feth ve imâle,
13 İlâl, ibdâl ve idğâm
14 Rubâî mucerred ile mezîd ve mulhak fiillerin mâzî, muzârî ve emir kiplerinin çekimleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63459 1384926 Arap Dili ve Belağatine dair temel metinleri okuma ve anlamada gerekli olan kelime türetim bilgisini edinme
63460 1392151 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
63461 1394420 Modern Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
63462 1408087 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,