Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin Arapça cümle yapısı hakkında bilgi vermek ve Arapça cümle yapısındaki ögeleri tanıtmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Dilbilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Na‘me, Mulahhas kavaidil-Lügati’l-Arabiyye, Mısır, Arapça Dilbilgisi, A. Ateş, T. Yazıcı, N.M. Çetin, İst. 1964. Arapça Dilbilgisi Sarf, H. Kılıç, Rapbet Yay. İst, 2005. M.M. Çörtü, Arapça’da Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tek.nikleri, İstanbul, 1995. M. M. Abdülhamid, et-Tuhfetu’s-Seniyye bi-şerhi’l-Mukaddimeti’l-Ecrûmiyye, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça’da cümle yapısını oluşturan ögeler ve bunların tanıtımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kelimenin i‘râbı, i‘râbın çeşitleri ve alâmetleri,
2 Mebnî isimler (zamir, işâret ismi, ism-i mevsûl, isim fiiller, soru edatları, şart edatları, mürekkep isimler),
3 Cümle (isim cümlesi ve şibh cümle); mubteda ve haber,
4 Kâne ve benzerleri, Leyse’ye benzeyen harfler,
5 Mukârabe, şurû‘ ve recâ fiilleri,
6 İnne ve benzerleri, Cinsini nefyeden lâ,
7 Fiil cümlesi ve türleri, nâib-i fâil, mef‘ûlun bih,
8 Mef‘ûl mutlak, mef‘ûlun li-eclih, mef‘ûl ma‘ah,
9 Hâl ve çeşitleri,
10 Temyîz ve sayıların temyîzi,
11 Munâdâ, İstiğâse, Nudbe, Mustesnâ,
12 Medih ve zem fiilleri,
13 Tevabi; Na‘t (sıfat) çeşitleri, Te’kîd, Bedel, Atf-ı beyân ve atf-ı nesak
14 el-Memnu‘ mine’s-sarf,
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145816 Arap Dili ve Belağatine dair temel metinleri okuma ve anlamada gerekli olan cümle bilgisini edinme
2 1151203 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1157449 Modern Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
4 1147859 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
5 1151605 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 3 3 4 4 5 4 3
2 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 5 4
3 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4
4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5
5 4 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek