Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB668 Belagate Giriş 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Arap belağatı hakkında genel bir bilgi sahibi olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kazvînî, Kazvînî, El-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâğa,, 1. Nusreddin Bolelli, Belâgat, Rağbet yay. İstanbul, 2000. 2. Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, 3. Taftâzânî, Muhtasaru'l-Me‘ânî, 4. Curcânî, Esrâru'l-Belâga, 5. Hulusi Kılıç, "Belâgat Maddesi", DİA, V, 380-386, 6. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Bedî‘ Maddesi", DİA, V, 320-322, 7. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Beyân Maddesi", DİA, VI, 22-23., 8. İsmail Durmuş, "Meânî", DİA, XXVIII, 204-207. 9. Tahiru’l-Mevlevî, Edebiyat Lugatı , Enderûn Kit. İst. 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Belağat nedir - Fesahat nedir - Me'ânî, -tenafuru Huruf, Tenafuru kelimat -ta'kidi lafzi, ta'kid-i manevi -muktezayi hal -icaz, itnab -hasr, kasr, takdim, tehir, -Beyan, Bedi', mecaz, istiare, kinaye, diğer edebi sanatlar (muhassinat-i lafziyye)

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,