Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927003 1 1 6

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zikru ba’di’l-mahfûz ani’t-tufeyliyyîn, Hatib el-Bagdâdî, Kitabut-Tatfîl, s. 136-137. Mesûdî, Zikru bahri’r-rûm, Murucu’z-zeheb, s. 118-119. İbn Kesîr, Suretü Âli İmrân, İbn Kesîr Tefsiri, s. 390-391. Yakut el-Hamavî, Mu’cemü’l-buldân, s.266-267. Tenûhî, Nişvâru’l-muhâdara, s. 166-167. El-Vâkıdî, Kitâbü’l-megâzî, s. 494-495; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, 402-403; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, s. 20-21. Ebü’l-ferec el-Isfahânî, Kitâbu’l-aganî, s. 70-71. Alusi, Ruhu’l-meânî, s. I, 2-3. Gazalî İhyâ, s. 136-137. El-İbn Haldun Mukaddime, I, 139-141 Taberî, Tefsir, (Al-i İmrân, 150-151) İbn Malik el-Muvatta, (Kitabu’d-dahâya örneği), s. 298-299; Buhari, Sahih, 226-230. Ebu’s-Suûd örneği, Ebu’s-Suûd, İrşadu’l-Akli’s-selîm, I, 132-133; Gümüşhanevî, Ramuzu’l-ehâdîs, 614-615. El-Müsteşrikûn, s. 238-241. Fadlul-müslimîn ale’t-tıb, s. 249-252. min müşkilâti’l-Luga, s. 290-292. Terceme veâsâruha, 294-298. El-Kuveyt, s. 323-327.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mizah ve Edebiyat
2 Ansiklopedik eserlerde kültürel boyut
3 Tefsirler bağlamında kültürel birikimin değerlendirilmesi
4 Coğrafi Eserlerde kültürel boyut
5 Edebî ve sanatlı metinlerde kültürel değerlerin işlenmesi ve kültürel kodların analizi
6 Tarihî olaylar ve kültür
7 Şarkı ve kültür
8 Dilin işari ve sembolik boyutları
9 Sınav
10 Dilin mistik boyutu
11 Arap Dilinde Antropoloji, Sosyoloji Denemeleri ve geleneksel bir lengüistik antropoloji olabilirliği sorunu
12 Kültürün dış boyutları ve İsrailiyat ile eklektik yapı
13 Kültür ve hadis.
14 Kültüre Farklı Katkılar
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71072 1368852 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme
71073 1368908 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
71074 1371650 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
71075 1374486 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,