Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Standart Mezhepler Tarihi literatürü olarak yaygın kabul görmüş olan El-Eşari'nin Maqalatü'l-islamiyyin'i, el-Bağdadi'nin el-Farq beyne'l-firaqI ve Şehristani'nin el-Milel'i başta olmak üzere, Eşari mezhebine mensup, İsferaini, Fahreddin er-Razi gibi diğer müelliflerce kaleme alınmış olan mezhepler tarihi eserlerini okumak suretiyle öğrencilerin bu eserlerin yapısal analizini yapabilmelerine , objektif bir bakış açısıyla ele alabilmelerine ve bu eserlerde, mezhepler ele alınırken ortaya konulan tavrı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Makalatü’lİslamiyyin, Beyrut 1995. * Eş’ari, Ebu’l-Hasen , el-İbane, Medine 1409. * el-Gazzali, Faysalu’tefrika, Dimeşk 1407. * Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İstanbul, 2008. * W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. E. Ruhi Fığlalı), Birleşik Yay., İstanbul, 1998. * el-Bağdadi, Abdülkahir, el-Fark beyne’l-fırak, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid, Kahire ts. * Şehristani, Muhammed Abdülkerim, el-Milel ve’n-nihal, Kahire 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezhepler tarihi literatürünün temel özellikleri, Eşari mezhepler tarihi eserlerinin yapısal tahlili, maqalat, El-farq beyne'l-fıraq, el-Milel ve'n-nihal, Fahraedin er-razi'nin İtikadat'ı, İsferayini'nin et-Tabsir fi'd-din'i, bu eserlerde 'öteki' algısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezhepler Tarihi Literatürünün Ortaya Çıkışı
2 Eşari Mezhepler Tarihçiliğinin Kökenleri
3 73 fırka hadisi ve mezheplerin tasnifinde önemi
4 el-Eşari: Hayatı, Eserleri, Temel Görüşleri
5 Maqalatü’l-islamiyyin
6 Maqalatü'l-islamiyyin'in kaynakları
7 el-Bağdadi'nin el-fark beyne'l-fırak'ı
8 Ara Sınav
9 eş-Şehristani ve el-Milel'i
10 el-İsferaini'nin et-Tabsır'ı
11 Fahreddin er-Razi'nin, İtikadat'ı
12 El yazma eserler
13 Eşari literatürün diğer geleneklerle mukayesesi
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409057 Bu dersin sonunda öğrenciler Standart Eşari mezhepler tarihi eserlerinin temel özelliklerini kavrar ve bu eserleri tahlil edebilirler
2 1412309 Eşari müelliflerin ortak ve farklı görüşlerini analiz edebilir
3 1412500 Eşari ekolün kurucuları tarafından telif edilmiş olan eserleri tahlil edebilirler
4 1379307 Eşari müelliflerde 'öteki' algısı konusunda değerlendirmelerde bulunabilirler
5 1401882 Farklı eserler arasında mukayese yapmak suretiyle mezhepler hakkında dha objektif bilgiye sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,