Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin Maturidi Ekolün temel prensiplerini, onların kelami görüşlerini, Maturidi müellifler tarafından kaleme alınmış olan eserlerin yapısal özelliklerini öğrenip kavramaları ve bu hususlarda tahil yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ahmet Ak, Maturidi ve Maturidilik, İstanbul 2008. 2. Nureddin es-Sabuni, Maturidi Akaidi, İstanbul 2011. 3. el-Pezdevi, Ebu Yüsr, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1998. 4. En-Nesefi, Tabsıratu’l-edille, Thk. C. Selame şam 1992. 5. Özcan, Hanifi, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maturidi Ekolün ortaya çıkışı, teşekkül dönemi, el-Maturidi ve önde gelen Maturidi alimler, en-Nesefi, Pezdevi, es-Sabuni, Maturidi Ekolün temel prensipleri, Kitaü't-tevhid ve Tabsıra gibi temel Maturidi eserler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maturidi Mezhebi’nin Oartaya Çıkışı ve yayılma Süreci https://islamansiklopedisi.org.tr/maturidiyye
2 Maturidi: Hayatı ve Eserleri http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/2001_10/2001_10_KORKMAZS.pdf
3 Kitabu’t-tevhid’in tahlili https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabut-tevhid--maturidi
4 Kitabu’t-tevhid’in Mezhepler Tarihçiliği Açısından Önemi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/109596
5 el-Maturidi’ye Göre Allah’ın Sıfatları Meselesi
6 el-Maturidi’yeEş’ari’ye Göre Kader Meselesi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153642
7 el-Maturidi’ye Göre Kesb Teorisi http://isamveri.org/pdfdrg/G00004/2016_1/2016_1_INALIH.pdf
8 Ara Sınav
9 Ebu Hanife ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi http://isamveri.org/pdfdrg/D03434/2019_24/2019_24_ARSLANH.pdf
10 Es-Semerkandi ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi http://isamveri.org/pdfdrg/D263832/2017/2017_YURUKIS.pdf
11 Ebu’l-Muin en-Nesefi ve Maturidilik Açısından Önemi http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1985_C27/1985_c27_YAZICIOGLUMS.pdf
12 Maturidiler ve Siyaset http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2001_3-4/2001_3-4_OZARSLANS.pdf
13 Eşariler İle Maturidiler Arasındaki Farklar https://islamiarastirmalar.com/upload/pdf/63a31a9c30d5f5f.pdf?sid=544f3292169eb78346e84fa192f182cc
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63092 1373040 Bu dersin sonunda öğrenciler Maturidi firaq geleneğinde yazılmış olan eserlerin genel özelliklerini kavrar ve bu eserleri tahlil edebilirler
63093 1373601 Maturidi müellifler arasındaki ortak ve farklı yönler hakkında yorum ve analiz yapabilirler
63094 1374150 Maturidi müelliflerin fırkaları nasıl ele aldıklarıyla ilgili tahlillerde bulunabilirler
63095 1374876 Maturidi ekolün itikadi görüşleri hakkında analizler yapabilirler
63096 1351047 Bu eserleri tahlil etmek suretiyle mezhepler hakkında daha geniş perspektiften tahliller yapabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
63092 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5
63093 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
63094 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
63095 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
63096 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek