Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelam ve mezhepler tarihi literatüründe yer aldığı şekliyle tekfir tartışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmekle birlikte onların ayrıca bu konuyla ilgili kavramsallaştırmaların oluşum süreçleri ve arkaplanlarıyla ilgili analiz yapabilmelerini ve konuya eleştirel yaklaşabilmelerini de sağlamaya çalışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kılavuz Saim, İman Küfür Sınırı, Istanbul 1997 2- Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Makalatü’lİslamiyyin, Beirut 1995. 3- Eş’ari, Ebu’l-Hasen , el-İbane, Madina 1409. 4- el-Gazzali, Faysalu’tefrika, Damascus 1407. 5- Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İstanbul, 2008. 6- W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev.. E. Ruhi Fığlalı), Birleşik Yay., İstanbul, 1998. 7- el-Bağdadi, Abdülkahir, el-Fark beyne’l-fırak, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid, Cairo, ts.. 8- Şehristani, Muhammed Abdülkerim, el-Milel ve’n-nihal, Kahire 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küfr ve tekfir kavramı, imanın tarifi, iman-islam ayırımı, küfrü’n-ni’me-küfrü’ş-şirk kavramları, günah-ı kebair (el-kebair) kavramı, elfaz-ı küfr konusu, küfr tartışmalarının ilk dönem siyasi olaylarıyla ilişkisi, Hanefi-Maturidilerde imanın tarifi ve tekfir anlayışı, Eşarilerde imanın tarifi ve tekfir anlayışı, Haricilerde tekfir kavramı, Mutezile’de tekfir anlayışı, Şia’da tekfir anlayışı, Modern dönem İslam ekollerinin tekfir problemine yaklaşımına genel bir bakış

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekfir kavramı: Lügat ve istilah anlamı https://islamansiklopedisi.org.tr/tekfir
2 Ayet ve hadislerde tekfir kavramı http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2015_25/2015_25_ARDOGANR.pdf
3 Selefi anlayışta tekfir https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/487352
4 Haricilerde tekfir anlayışı http://www.usuldergisi.com/img/_1345442152013_.pdf
5 İmamiyye Şiasında tekfir anlayışı http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/1993_11/1993_11_YUKSELE3.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/kufur
https://islamansiklopedisi.org.tr/fisk
6 Küfr-fısk-nifak kavramları https://islamansiklopedisi.org.tr/fisk
https://islamansiklopedisi.org.tr/kufur
7 el-Eş’ari’ye Göre tekfir http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2013_40/2013_40_KARAAGACH.pdf
8 Ara Sınav
9 Mutezilede tekfir ve el-Menzile beyne’l-menzileteyn http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1981_C24/1981_c24_ISIKK.pdf
10 el-Gazzali ve tekfir konusunda farklı açılımları http://isamveri.org/pdfdrg/G00047/2012/2012_KAYAM.pdf
11 Ebu Hanife’nin küfre yaklaşımı http://isamveri.org/pdfdrg/D263833/2017/2017_KAPLANI.pdf
12 İmam-ı Maturidi’nin tekfir anlaışı https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31187
http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2014_2/2014_2_ARDOGANR.pdf
13 Mürci’e’nin tekfir konusundaki tutumu http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2014_2/2014_2_ARDOGANR.pdf
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63163 1362409 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63164 1363436 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63165 1395520 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63166 1388031 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63167 1388875 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
63163 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4
63164 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
63165 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
63166 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
63167 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek