Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İlk dönem kelamında tartışılmış konulara dikkat çekmek ve bunların dönemin siyasal, toplumsal ve kültürel ortamıyla ilişkisini ortaya koyarak, akaidin kelamlaşma ve kelamın akideleşme serüvenini anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail. “Kitabu’l-lüma’ fi’r-redd alâ ehli’z-zeyğ ve’l-bida’”. The Theology of Ash’ari. nşr. Richard J. McCarthy. Beyrut: el-Mektebetü’l-Katolikiyye, 1953. Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail. Makâlâtü’l-islâmiyyîn ve’h-tilâfi’l-musallîn. thk. Hellmut Ritter. 2 Cilt. Weisbaden, 1980. Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. İtikatta Orta Yol. nşr. ve trc. Osman Demir. İstanbul: Klasik Yayınları, 2012. Şehristânî, Abdülkerim. el-Milel ve’n-nihal. trc. Mustafa Öz. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015. Şehristânî, Abdülkerim. Nihâyetü’l-ikdâm fî ilmi’l-kelâm. thk. Alfred Guillaume. London, 1930. W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. E.R.Fığlalı), Ankara 1981. Ali Sami en-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, İnsan yay., İstanbul, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İman Problemi, İlahi sıfatlar meselesi, kader-kaza, imamet meselesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
27 Makale Yazma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 28 28
29 Bireysel Çalışma 13 6 78
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akaidin kelamlaşması ve Kelam'ın akideleşmesi ne demektir?
2 İman-Amel ilişkisi
3 Kader ve irade hürriyeti
4 Zat-sıfat ilişkisi
5 Halkul-Kur'an Tartışması
6 İmamet meselesi
7 Hidayet-dalalet meselesi
8 Şefaat meselesi
9 Ara Sınav
10 Akıl-Vahiy ilişkisi
11 Mucize meselesi
12 Ruyetullah konusu
13 Kabir azabı meselesi
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281380 Temel akaid metinlerini tanır
2 1281381 Kelam ilminin temel metinlerini tanır
3 1281382 Kaynakları okuyup değerlendirebilir
4 1281383 Kelam meselelerinin tarihsel gelişimin öğrenir
5 1281384 Kaynaklardaki kelam metotlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek