Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarihi süreçte ortaya çıkan dini grupların inanç, görüş ve usulleriyle alakalı tarihi kaynak ve metinlere ulaşabilmek, anlayabilmek ve mukayeseler yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Kitabu’l-lüma’ fi’r-red ala ehli’z-zeyğ ve’l-bida’, thk. Hamude Ğurabe, Lübnan 1955. Bakıllani, Kadı Ebu Bekir, el-İnsaf fima Yecibu İ’tikaduhu vela Yecuzü’l-Cehl- bih, tahk. Muhammed Zahid el-Kevseri, Mısır 1421. Bağdâdî, Abdülkâhir. Usûlü’d-Dîn. İstanbul, 1928. Cüveyni, el-Akidetü’n-Nizamiyye, tahk. M. Zahid el-Kevseri, 1948. Nesefi, Ebu'l-Mu'in Meymun b. Muhammed, Tabsıratu'l-Edille fi Usuli'd-Din, tahk. ve yayına hazırlayan Hüseyin Atay, Ankara 1993. Abdülcebbâr, Kâdî Ebu’l-Hasen el-Hemedânî. Şerhu’l-usûli’l-hamse Mu’tezile’nin Beş İlkesi. 2 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013. Şehristani, Abdülkerim, Kitâbu nihâyeti’l-ikdam fi ilmi’l-kelâm, yy., ts Cürcânî, Seyyid, Şerif. Şerhu’l-mevâkıf. trc. Ömer Türker. 3 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015. Taftazani, Sa’du’d-Din, Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye, Terc. Ve İzahat Talha Hakan Alp, İstanbul 2011. Şeyh Müfîd, Muhammed b. Muhammed en-Nu’mân. “Evâilü’l-makâlât”, Silsiletü müellefâti’ş-Şeyhi’l-Müfîd. thk. İbrahim el-Ensârî. Kum: Dâru’l-Müfîd,1379. Tûsî, Ebû Ca’fer. Temhîdu’l-usûl fî ilmi’l-kelâm. Kum, 1394. Ebû Hanîfe, Fıkhul-ekber Tahavi, Akidetüt-Tahavî Nesefi, Akaid metni Hakîm Semerkandî es-Sevâdül-a'zam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern dönme öncesinde İslam dünyasında akaid ve kelam adına telif edilen temel eserleri tanımak ve okuyup anlayabilecek kadar ünsiyet kesbedilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik kaynaklara ulaşma ve okuyup anlamada usul
2 Ebû Hanîfe/Fıkhul-ekber metninden örnek
3 Tahavi/Akidetüt-Tahavî metninden örnek
4 Nesefi/Akaid metninden örnek
5 Hakîm Semerkandî es-Sevâdül-a zam metninden örnek
6 Eş´arî´nin/el-Luma fi´r-redd alâ ehliz-zeyğ vel-bida metninden örnek
7 Matürîdî/Kitâbüt-tevhîd metninden örnek
8 Bâkıllânî/Kitâbüt-temhîd metninden örnek
9 Ara Sınav
10 Cüveynî Kitâbül-irşâd metninden örnek
11 Gazali/el-İktisad metninden örnek
12 Kadı Abdulcebbar Şerhu´l-Usulu´l-Hamse metninden örnek
13 Nesefi/Tabsıratu'l-Edille metninden örnek
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283539 Temel akaid metinlerini tanır
2 1283540 Temel kelam metinlerini tanır
3 1283541 Kaynakları okuyup değerlendirebilir
4 1283542 Kelam meselelerinin tarihsel gelişimini öğrenir
5 1283543 Kaynaklardaki kelam metotlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3
2 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek