Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırâat ilmi eğitim-öğretiminin sistematiğini ve metotlarını kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed (833/1429); en-Neşr fi’l-kırââti’l-’aşr, Ali b. Muhammed Dabbâ’ (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., I-II. 2. Mekkî b. Ebî Tâlib, Ebû Muhammed el-Kaysî (437/1045); el-Keşf an vücûhi’l-Kırââti’s-seb' ve ilelihâ ve hucecihâ, Muhyiddîn Ramadan (thk.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1974, I-II. 3. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd (444/1053); Câmiu’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb’i’l-meşhûre, Muhammed Sadûk Cezâirî (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, I-II. 4. Çetin Abdurrahman, Yedi Harf ve Kırâatler, İstanbul: Ensar, 2005. 5. Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi ve Tarihi, Bursa: Emin, 2004. 6. Karaçam, İsmail; Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996. 7. Akaslan, Yaşar, “Kırâat-İ Aşere’de Ferş Yönünden Farklılıklar”, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Sayı: 4, ss. 6-31. 8. Akaslan Yaşar, “Kırâat İlmi Sistematiğinde Usûl Kavramları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 43, ss. 217-251.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırâat ilminin eğitim sürecinde yer alan metotları kavrama

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber Dönemi Kırâat Öğretimi Ders Verme
2 Tedvin Dönemi Kırâat Öğretimi Ders verme
3 Resmu’l-Mushaf- Kırâat İlmi Münasebeti Ödev
4 Kırâat İlmine Etki Eden Diğer İlimler Uygulama
5 Kırâat Ekollerinin Uygulamaları Ders Verme
6 İbnü’l-Cezerî’nin Kırâat Çalışmalarına Etkisi Ödev
7 Kırâat İlminde Usûl Farklılıkları Ders verme
8 Kırâat İlminde Ferşî Farklılıklar Ödev
9 Kırâat Öğretiminde Kaynak Eserler Açısından Tarikler Ders verme
10 Kırâatlerin Tahsili Açısından Tarikler Uygulama
11 Kırâatlerin Nispet Edildikleri Şahıslar ya da Sayısı Açısından Tarikler Ders verme
12 Kırâatlerin Okutulması (İcrâsı) Açısından Tarikler Ödev
13 Öğretim Metodunun Yaygınlık Kazandığı Bölgelere İzafe Edilmesi Açısından Tarikler Des Verme
14 Yedi ve On Kırâat Öğretiminde Temel Farklılıklar Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294566 Hz. Peygamber dönemi kırâat eğitimini bilir.
2 1294567 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman dönemi kırâat ve Mushaf çalışmalarını bilir.
3 1294568 Kırâat imamlarının usullerini bilir.
4 1294569 Kırâat ilmi literatürünü bilir.
5 1294570 Kırâat ilminde önemli yer tutan yöntem ve metotları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5
3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4
4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek