Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırâat ilminin tarihsel gelişimini kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed (833/1429); en-Neşr fi’l-kırââti’l-’aşr, Ali b. Muhammed Dabbâ’ (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., I-II. 2. Mekkî b. Ebî Tâlib, Ebû Muhammed el-Kaysî (437/1045); el-Keşf an vücûhi’l-Kırââti’s-seb' ve ilelihâ ve hucecihâ, Muhyiddîn Ramadan (thk.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1974, I-II. 3. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd (444/1053); Câmiu’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb’i’l-meşhûre, Muhammed Sadûk Cezâirî (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, I-II. 4. Çetin Abdurrahman, Yedi Harf ve Kırâatler, İstanbul: Ensar, 2005. 5. Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi ve Tarihi, Bursa: Emin, 2004. 6. Karaçam, İsmail; Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırâat ilminin tarihi süreci hakkında bilgilendirme. Kur’ân tarihinde kırâat ilminin yerinin önemini kavrama

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
2 Hz. Ebu Bekir Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
3 Hz. Osman Dönemi Kırâat Faaliyetleri Uygulama
4 Tâbiîn Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ödev
5 Kırâat İmamları Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
6 İbn Mücahid’in Kırâat İlminin Teşekkülüne Etkisi Ödev
7 Tedvin Dönemi Kırâat Çalışmaları Uygulama
8 Kırâat Ekolleri Ders verme
9 İbnü’l-Cezerî Öncesi Kırâat Çalışmaları Ders verme
10 İbnü’l-Cezerî Sonrası Kırâat Çalışmaları Ödev
11 Kırâatlerin Tasnifi Uygulama
12 Kırâatlerin Değeri Ödev
13 Kırâat İlminin Temel Kaynakları Ders verme
14 Günümüzde Kırâat İlmi Çalışmaları Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512855 Hz. Peygamber dönemi kırâat çalışmalarını bilir.
2 1512856 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman dönemi kırâat ve Mushaf çalışmalarını bilir.
3 1512857 Kırâat imamları dönemi kırâat faaliyetlerini bilir.
4 1512858 Kırâat ilmi literatürünün teşekkül sürecini bilir.
5 1512859 Kırâat ilmi terminolojisine hakim olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek