Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kırâat ilminin tarihsel gelişimini kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed (833/1429); en-Neşr fi’l-kırââti’l-’aşr, Ali b. Muhammed Dabbâ’ (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., I-II. 2. Mekkî b. Ebî Tâlib, Ebû Muhammed el-Kaysî (437/1045); el-Keşf an vücûhi’l-Kırââti’s-seb' ve ilelihâ ve hucecihâ, Muhyiddîn Ramadan (thk.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1974, I-II. 3. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd (444/1053); Câmiu’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb’i’l-meşhûre, Muhammed Sadûk Cezâirî (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, I-II. 4. Çetin Abdurrahman, Yedi Harf ve Kırâatler, İstanbul: Ensar, 2005. 5. Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi ve Tarihi, Bursa: Emin, 2004. 6. Karaçam, İsmail; Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırâat ilminin tarihi süreci hakkında bilgilendirme. Kur’ân tarihinde kırâat ilminin yerinin önemini kavrama

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
2 Hz. Ebu Bekir Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
3 Hz. Osman Dönemi Kırâat Faaliyetleri Uygulama
4 Tâbiîn Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ödev
5 Kırâat İmamları Dönemi Kırâat Faaliyetleri Ders verme
6 İbn Mücahid’in Kırâat İlminin Teşekkülüne Etkisi Ödev
7 Tedvin Dönemi Kırâat Çalışmaları Uygulama
8 Kırâat Ekolleri Ders verme
9 İbnü’l-Cezerî Öncesi Kırâat Çalışmaları Ders verme
10 İbnü’l-Cezerî Sonrası Kırâat Çalışmaları Ödev
11 Kırâatlerin Tasnifi Uygulama
12 Kırâatlerin Değeri Ödev
13 Kırâat İlminin Temel Kaynakları Ders verme
14 Günümüzde Kırâat İlmi Çalışmaları Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294571 Hz. Peygamber dönemi kırâat çalışmalarını bilir.
2 1294572 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman dönemi kırâat ve Mushaf çalışmalarını bilir.
3 1294573 Kırâat imamları dönemi kırâat faaliyetlerini bilir.
4 1294574 Kırâat ilmi literatürünün teşekkül sürecini bilir.
5 1294575 Kırâat ilmi terminolojisine hakim olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek