Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025062011 Temel Hak ve Özgürlükler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, tarihsel gelişim seyri de dikkate alınarak insan hak ve özgürlüklerinin pozitif düzenlemelerde yer alması, kapsamı, türleri, güvenceleri, sınırlandırılması ve yargısal korunma, konu ile ilgili Anayasa ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin karşılaştırılması ve Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarının karşılaştırılması gibi konular ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde konuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı belgelerin ve bu kuruluşlar bünyesindeki organların verdikleri kararların incelenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KABOĞLU İbrahim, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara 2010. Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Şeref ÜNAL KALABALIK Halil, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haklar ve İnsan Hakları
2 İnsan Hak ve Özgürlüklerin Pozitif Düzenlemelerde Yer Alması
3 Temel haklar ve Hürriyetler(İnsan Haklarına saygılı devlet)ve 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
4 Temel Haklar ve Ödevlerin İçerik ve Türleri
5 Kişinin Hakları ve Ödevleri
6 Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler
7 Siyasi Haklar ve Ödevler(Katılma Hakları)
8 Temel Hakların Sınırlanması
9 Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
10 Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
11 Evrensel Düzeyde İnsan Haklarının Korunması
12 Bölgesel Düzeyde İnsan Haklarının Korunması
13 Temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında Anayasa ve AİHS Karşılaştırılması
14 Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarının Karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78888 1163209 Bu ders kapsamında öğrenci insan hakları ve temel hak ve özgürlükler ilişkisi hakkında teorik standartları öğrenir. Temel hak ve özgürlüklerle ile ilgili teorileri kavrar.
78889 1172971 Temel hak ve özgürlükler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
78890 1147856 Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
78891 1152633 Bu alandaki ulusal ve uluslararası yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
78892 1157901 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki Temel hak ve özgürlüklere dayalı sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak