Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026192010 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Meşrutiyete giden süreç ve bu sürece etki eden iç ve dış dinamikler ve Meşrutî sistemin getirdiği yenilikleri geniş bir perspektifte ele alarak Meşrutî sistemin ve bu dönemde yaşanan gelişmelerin daha sonraki döneme ve Türk demokrasisine etki ve katkılarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İletişim Yay., İst. 1998. -Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri 1789-1980, Yapı Kredi Yay., İst. 2006. -Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yay., ist. 2006. -Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yay., Ank. 1995. -Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay., İst. 1996. -Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Yay., Ank. 1998. -Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jöntürklük, İletişim Yay., -Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devletinde Meşrutiyet ve Parlamento. -Mehmet Kabasakal, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi. -E. Edmondson Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali. -Aykut Kansu, 1908 Devrimi, Çev: Ayda Erbal. -Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. -Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti. -Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet ve Parlamento. -Mehmet Kabasakal, Türkiye'de Siyasal Parti Örgütlenmesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Meşruriyete Giden Süreç Meşrutiyeti Hazırlayan İç ve Dış Dinamikler Meşrutiyetin İlanı Kanun-ı Esasi II. Meşrutiyetin İlanı ve Siyasi Gelişmeler II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Oluşumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meşrutiyet Dönemi İle İlgili Kaynaklar, Araştırmalar.
2 Dönemin Genel Özellikleri, İç ve Dış Olaylar.
3 Meşruti Sisteme Geçiş Süreci.
4 Dönemin Fikir Cereyanları.
5 II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partiler.
6 Seçimler.
7 İttihat ve Terakki: Kuruluşu, Programı, Yapısı.
8 İttihat ve Terakki'nin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Alanlardaki Çalışmaları.
9 Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Kuruluşu, Yapısı, İdeolojisi.
10 İktidar-Muhalefet İlişkileri.
11 Osmanlı Ahrar Fırkası.
12 Osmanlı Sosyalist Fırkası.
13 Halaskar Zabıtan Grubu.
14 II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Diğer Fırkalar.
15 II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Dernek ve Cemiyetler.
16 Dönemin Genel Değerlendirmesi ve Sonraki Sürece Etkileri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283076 Bu ders sonunda öğrenci; Meşrutiyete giden süreci iç ve dış dinamikleriyle açıklayabilecek.
2 1283077 Meşruti sistemin niteliklerini kavrayıp Türk demokrasisine katkısını değerlendirebilecek.
3 1283078 Parlamenter sistemin işleyişi ve demokratik gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip olabilecek.
4 1283079 Meşrutiyet dönemi siyasi oluşumlarının Cumhuriyet döneminin altyapısının oluşumuna etkisi ve sağladığı katkıyı analiz edebilecek.
5 1283080 Meşruti sisteme geçişte etkili olan aktörler ve beslendikleri düşünsel kaynakları değerlendirebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek