Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerine “edebiyat akımları ve modern edebiyat teorileri”ni tanıtmak; onlara akademik çalışmalarında, bu akım ve teorileri nasıl uygulayacaklarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci, biri kitap tanıtımı, diğeri orijinal bir konunun araştırılması ve incelemesinden oluşan iki projeyi hazırlar ve ara sınav ve final sınavından önce elektronik ortamda teslim eder.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem Çalışkan, Batı Edebiyatı Üzerine Notlar / Edebiyat Akımları, Teorik Bilgiler, Örnek Metinler ve Tahlilleri, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları, Ordu, 2008, 482 s. Adem Çalışkan, Modern Edebiyat Teorileri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ordu, 2009, 150 s. Adem Çalışkan, Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 75+300 s. Adem Çalışkan, “Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler / On Literary Theory-1: Preliminary Orientations”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume. 3, Issue: 12, Summer 2010, ss. 89-108. Bkz. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi12pdf/caliskan_adem.pdf , 26.06.2010. Adem Çalışkan, “Edebiyat Teorsi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi / On Literary Theory-2: Its Methodology, Origins and Short History”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 16, Winter 2011, ss. 99-119. Adem Çalışkan, “Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması / On Literary Theory-3: The Classification of Literary Theories”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 21, Spring 2012, ss. 24-60. Adem Çalışkan, “Edebiyat Teorisi Üzerine-4: Edebiyat Teorilerinin Özellikleri ve Tartışılabilir Alanları / On Literary Theory-4: The Features and Discussible Areas of Literary Theories”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 5, Issue: 22, Summer 2012, ss. 37-57. Robert Barsky, “Edebiyat Teorisine Giriş’e Giriş,” (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, S. 192, [İstanbul] Mart 2006, ss. 42-49. Vince Brewton, “Edebiyat Teorisi”, (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, S. 193, [İstanbul] Nisan 2006, ss. 38-45. John Lye, “Çağdaş Edebiyat Teorisi”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, S. 195, [İstanbul] Haziran 2006, ss. 39-47. John Lye, “Çağdaş Teorinin Bazı Özellikleri” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, S. 196, [İstanbul] Temmuz 2006, ss. 31-32. John Lye, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, S. 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48. Dr.Mary Klages, “Hümanizm ve Edebiyat Teorisi” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 198, [İstanbul] Eylül 2006, ss. 21-23. Patrick Colm Hogan, “Irk-merkezlilik ve Edebiyat Teorisi Düşüncesi” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Prof.Dr. Celâl Tarakçı Armağanı [Haz.: Dr.Ahmet Cüneyt Issı – Dinçer Eşitgin], 1.bs., Birleşik Yayınları, Ankara, 2008, ss. 195-211. D.G. Myers, “Edebiyat Teorisi Öğretimi Üzerine” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Prof.Dr.Mustafa Özbalcı Armağanı [Haz.: Dr.Ahmet Cüneyt Issı – Dinçer Eşitgin], 1.bs., Birleşik Yayınları, Ankara, 2008, ss. 145-157. René Wellek, “Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi / The Crisis of Comparative Literature” (Çev. Yrd.Doç.Dr.Adem Çalışkan), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume. 3, Issue: 12, Summer 2010, ss. 109-114. Bkz. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi12pdf/caliskan_adem_ceviri.pdf 26.06.2010. Lye, John, “Yapısalcılığın Bazı Öğeleri ve Edebiyat Teorisine Uygulanması” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 17, Spring 2011, ss. 632-639. Hans Peter Rickman, “Bir Üst-Disiplin Olarak Edebiyat Teorisi” (Çev.: Yrd.Doç.Dr.Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 121, Temmuz 2012, ss. 29-33. Patrick Colm Hogan, “Edebiyat Teorisinin Alanı” (Çev.: Yrd.Doç.Dr.Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 122, Ağustos 2012, ss. 25-29. Michael Sprinker, “Prague’tan Paris’e: Edebiyat İncelemesinde Bir Yöntem Olarak Biçimcilik” (Çev.: Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 125, Kasım 2012, ss. 6-11. D.G. Myers, “Edebiyat İncelemesinde Yeni Tarihselcilik” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 126, Aralık 2012, ss. 3-10. Gordon Pradl, “Anlatıbilim: Hikâye Yapısının İncelenmesi” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 128, Şubat 2013, ss. 12-14. Uve Cihristian Fischer, “Edebiyata, Edebiyat Sosyolojisine, Sosyolojik Edebiyat Araştırmasına Fenomenolojik Yaklaşım: Süreç İçinde Yöntemlerin Sorgulanması” (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S.130, Nisan 2013, ss. 9-12. İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 4.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, 223 s. Ali İhsan Kolcu, Batı Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 496 s. René Wellek – Austin Warren, Edebiyat Bilimin Temelleri, [Çev.: Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal], Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983, 480 s. Tzvetan Todorov, Yazın Kuramı / Rus Biçimcilerinin Metinleri, [Çev.: Mehmet Rifat – Sema Rifat], Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, 268 s. Ray Livingston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, [Çev.: Necat Özdemiroğlu], İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, 280 s. Peter V. Zima, Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi [Çev.: Mustafa Özsarı], Hece Yayınları, Ankara, 2004. Jonathan Culler, Yazın Kuramı [Çev.: Hakan Gür], Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, 192 s. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınları, İstanbul, 1994, 320s. Fatma Erkman-Akerson, Edebiyat ve Kuramlar, İthaki Yayınları, İstanbul, 2010, 256 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat akımları ve modern edebiyat kuramları teorik ve pratik yönleriyle dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri de göz önünde tutularak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Batı medeniyet ve kültürünün temelleri
2 Edebiyat akımları ve edebiyat akımlarının genel özellikleri
3 Hümanizm, Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm,
4 Empresyonizm, Sembolizm, Ekspresyonizm, Egzistansiyalizm ve Özellikleri, Temsilcileri, Türk edebiyatında izleri.
5 Edebiyat ve edebiyat teorisi kavramı, tanımı, işlevi, yöntemleri.
6 Edebiyat teorisinin tarihçesi ve sınıflandırılması
7 Yansıtmacı teoriler
8 Yansıtmacı teoriler
9 Yansıtmacı teoriler
10 ARA SINAV
11 Yazar merkezli edebiyat eleştirisi
12 Metin merkezli edebiyat eleştirisi
13 Okur merkezli edebiyat eleştirisi
14 Okur merkezli edebiyat eleştirisi
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187598 Edebiyat akımları konusunda yeterli teorik donanıma sahip olabilme.
2 1188238 Edebiyat akımlarının Türk edebiyatındaki izlerini takip edebilme ve örnek metinler üzerinde incelemeler yapabilme.
3 1188491 Modern edebiyat kuramlarının edebiyat biliminin bir alt disiplini olduğu ve disiplinler arası bir etkinliğinin olduğunu kavrayabilme.
4 1188597 Edebiyat kuramlarını klasik ve modern dönemleri dahil en yeni yayınlardan takip edebilme, alanın sorunlarına çözümler üretebilme ve bu alanda eleştirel bir yaklaşım sergileyebilme.
5 1189294 Edebiyat kuramları konusunda edinilen bilgi ve becerilerin uzmanlaşmaya paralel olarak yazılı ve sözlü ifade edebilme.
6 1210746 Edebiyat kuramlarına karşılaştırmalı bir bakış açısı ile yaklaşıp kendi kültür, sanat ve edebiyat, hatta değerler açısından mukayeseler yapabilme, böylece alana katkılar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek