Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036042011 Edebi Eleştiri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Edebî eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin teorik farkındalık ve eleştirel düşünme birikimine sahip ve bunu destekleyen bir lisans formasyonu almış lisansüstü öğrencileri ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin edebi eleştiri bağlamında o haftaya dair konuşulacak sorunların üzerinden tartışılacağı metinleri okumaları beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitapevi, 1999 Pasajlar Dergisi, Edebiyat, Teori ve Eleştiri Dosyası, Doğu Batı: Ankara, S.2, Mayıs 2019 Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı, S.77/778/79, Mayıs/Haziran/Temmuz 2003. Northrop Frye, Eleştirinin Anatomisi, Çev. Hande Koçak, İstanbul: Ayrıntı, 2015 R. Wellek- A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev. Ahmet Edip Uysal, Ankara: Kültür ve Turizm Yayınları, 1983. Tzvetan Todorov, Eleştirinin Eleştirisi, Çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat, İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011. M. Arnold, W.H. Pater, T.E. Hulme, T.S. Eliot, Eleştiri, Anlamı ve İşlevi, Haz. Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz, 2002. Walter Benyamin, Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Çev. Elçin Gen-Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim, 2012. Roland Barthes, Eleştiri ve Hakikat, Çev. Elif Bildirici/Melike Işık Durmaz, İstanbul: İletişim 2016. Paul Ricoeur, Eleştiri ve İnanç, Çev. Mehmet Rifat, İstanbul: YKY, 2010. Paul Ricoeur, “Edebî Eleştiri ve Felsefî Hermenötiğin Bir Problemi Olarak ‘Yazma’” , Ramazan Ertürk (çev.), Doğu Batı Dergisi, S. 22, 2003, s. 187-206. Terry Eagleton, Eleştirinin Görevi, Çev. İsmail Serin, Ankara: Ark, 1998 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı, 2011. Terry Eagleton, Eleştiri ve İdeoloji, Markist Edebiyat Teorisi Üzerine Bir Çalışma, İstanbul: İletişim, 2009. Jean Starobinski, Eleştirel İlişki, Çev. Gülnihal Gülmez, İstanbul: YKY, 2001. Teori ve Eleştiri, Haz. Hüseyin Su, Ankara: Hece, 2004 Ali Nihat Tarlan, Edebiyat Meseleleri, İstanbul: Ötüken 1981 Walter G. Andrews, The Teẕkere-i Şuʿarā of Latifi as a Source for the Critical Evaluation of Ottoman Poetry [Osmanlı Şiirinin Eleştirel Bir Değerlendirme Kaynağı Olarak Latifi'nin Teẕkere-i Şuʿarāsı], University of Michigan, 1970. Harun Tolasa, Sehi, Latifi, Aşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. yy.’da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası, 1983 Menderes Çoşkun, Klasik Türk Şiirinde Edebi Tenkit, AnkarA: Akçağ, 2007. Emine Tuğcu, Osmanlının Son Döneminde Şiir Eleştirisi, İstanbul: İletişim, 2013. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünunda Edebi Tenkit, İstanbul: MEB, 1998 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, İstanbul: Dergah, 2013. Bilge Ercilasun, Edebiyat Tarihi ve Tenkit, İstanbul: Dergah, 2013. Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri, Tanzimat ve Serveti Fünun Dönemleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay., 1980. Celal Tarakçı, Cenap Şehabeddin’de Tenkid, Samsun: Eser Matbaası, 1986. Eleştirel Bakış Açıları, Haz. Mehmet Rifat, İstanbul: Dünya, 2004. Bizim Eleştirmenlerimiz, Mehmet Rifat, İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2008. Mehmet Fuat, Eleştiri Üstüne, YKY: İstanbul, 2014. Eleştiri Yazıları, Der. Mehmet Fuat, İstanbul: Adam, 1993 Semih Gümüş, Çözümleyici Eleştiri, İstanbul: Can, 2017. Süha Oğuzertem, Eleştirirken, İstanbul: İletişim, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî eleştiri kavramı tanıtılacak; edebi eleştiri türleri üzerinde durulacak; edebi eleştirinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterileceketir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Edebiyat ve edebiyat eleştirisi kavramı, tanımı, konusu, işlevi, yöntemleri.
2 Eleştirinin genel özellikleri ve sınıflandırılması.
3 Edebiyat eleştirisinin tarihçesi (a-Batıda edebiyat eleştirisi … vb.)
4 b-Doğuda edebiyat eleştirisi (… Türk edebiyatında eleştiri:
5 Halk edebiyatı ve Eski Türk edebiyatında eleştiri.
6 Tanzimat edebiyatı ve Ara Nesil’de eleştiri.
7 Servet-i Fünûn edebiyatında eleştiri.
8 Servet-i Fünûn Dışı Edebiyatta eleştiri.
9 Meşrutiyet devri edebiyat eleştirisi: a-Fecr-i Âtî edebiyatında eleştiri.
10 ARA SINAV
11 b-Millî edebiyatta eleştiri.
12 Cumhuriyet devri edebiyatında eleştiri (a-Atatürk devri Türk edebiyatında eleştiri –Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
13 b-Atatürk’ün ölümünden sonraki devir Türk edebiyatında eleştiri Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
14 Eleştirmen ve özellikleri …. vb.; Genel değerlendirme.
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191587 Edebiyat biliminin bir alt dalı olarak edebî eleştiri konusunda klasik ve yeni yayınları takip ederek uzmanlaşıp derinleşebilme.
2 1191777 Edebî eleştiriye disiplinler arası ve eleştirel bir tavırla yaklaşıp edinilen bilgi ve becerileri teori ve pratikte uygulayabilme.
3 1191820 Dünya ve Türk edebî eleştiri tarihi konusunda gerekli donanıma sahip olarak sorunlara gerekli eleştirel yöntem ve araçlarla çözümler üretebilme, edebiyat bilimine katkı yapabilme.
4 1192152 Edebî eleştirinin Türk edebiyatındaki durumunu dönem ve kuşaklara göre araştırıp inceleyebilme, sonuçları yazılı ve görsel araçlarla takdim edebilme.
5 1192783 Dünya ve Türk eleştiri tarihinde edebiyat tarihine namzet eleştirmenleri ve eserlerini tespit edebilme ve bunları uzmanlık seviyesine paralel değerlendirebilme.
6 1210843 Eleştiri kuramı doğrultusunda dünya edebiyatına paralel çalışmalara imza atabilme, bunun için alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme … vb.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.