Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036232011 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 1 1 6

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I-II İlhan Başgöz, Folklor Yazıları Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi) Kaarle Krohn, Halk Bilimi Yöntemi Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Halk Edebiyatı” kavramı
2 Sözlü kaynaklar (Kaynak kişinin özellikleri)
3 Metinler ve hammadde kaynakları, yardımcı kaynaklar
4 Yazılı kaynaklar (Dil yadigarları: Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig)
5 Divanü Lügati’t-Türk’teki halk edebiyatı örnekleri (sab, sagu, şiirler)
6 Dede Korkut Kitabı
7 Tarih Kitapları (Reşideddin-Câmi’ü’t-Tevarih (Tarih-i Oğuzân u Türkân))
8 Ebulgazi Bahadır Han-Şecere-i Terakime (Şecere-i Türkî)
9 Masal Kitapları (Binbir Gece Masalları, Billur Köşk Masalları vd.)
10 Sınav
11 Fıkra Kitapları (Letaif Kitapları) (Nasreddin Hoca)
12 Atasözü Kitapları (Divanü Lügati’t-Türk, Kitab-ı Atalar, Atalar sözü destanları, Pendname-i Güvahî)
13 Cönkler ve Mecmualar (Muhtelif cönk örnekleri, mecmualar, melhameler)
14 Şairnameler (Âşık Ömer’in şairnamesi), Seyahatnameler (Evliya Çelebi)
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.