Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036242011 Halk Edebiyatında Türler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Halk Edebiyatı türlerinin yapı ve şekil özelliklerini kavrayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I-II Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi İlhan Başgöz, Folklor Yazıları Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler Ahmet Talat Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Halk Edebiyatı'na ait türleri ana hatlarıyla inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk Edebiyatı ve “tür-şekil” kavramları, tasnifler
2 Halk Edebiyatında nazım ve nesir
3 Manzum tür ve şekiller: Tekerleme, yanıltmaca, ninni
4 Manzum tür ve şekiller: Türkü, mani
5 Mensur tür ve şekiller: Efsane, masal, fıkra
6 Mensur tür ve şekiller: Meddah hikayeleri
7 Halk tiyatrosu: Karagöz
8 Halk tiyatrosu: Ortaoyunu, kukla
9 Hem manzum hem mensur tür ve şekiller: atalar sözü, deyim
10 Sınav
11 Hem manzum hem mensur tür ve şekiller: Bilmece, alkış, kargış
12 Nazım nesir karışık olanlar: Halk Hikayesi, destan
13 Âşık tarzı halk edebiyatında türler: Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, destan
14 Tasavvufî halk edebiyatında türler: Şathiye, devriye, nutuk, hikmet, ilahi, mevlit
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294576 Arapça ve Farsça kuralların metinler üzerinde görülmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek