Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin eski Türk edebiyatı metinlerinin incelenmesiyle ilgili bilgi, birikim ve deneyim kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Prof.Dr.Yavuz Bayram

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neclâ PEKOLCAY, İslâmî Türk Edebiyatı 1, Dergâh Yay, İstanbul 1981. Ahmet Atillâ ŞENTÜRK ve Ahmet KARTAL, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay. İstanbul 2004. Ömer Faruk AKÜN, “Divan Edebiyatı”, İslâm Ansiklopedisi, C.9, İstanbul 1996, ss.389-427. Nihad Sâmi BANARLI, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.1, MEB Yay., İstanbul 1971. Muhammed Nur DOĞAN, Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, Yelkenli Yayınları, İstanbul 2009. Ahmet Talât ONAY, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, (Haz. Cemal Kurnaz), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007. Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009. Ahmet Atillâ ŞENTÜRK, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, OSEDAM Yayınları, İstanbul 2016. İskender PALA, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1991. Fahir İZ, Eski Türk Edebiyatında Nazım 1, Akçağ Yayınları, Ankara 1995. Kaya BİLGEGİL, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat), Enderun Kitabevi, İstanbul 1989. Halûk İPEKTEN, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Mustafa İSEN vd., Şair Tezkireleri, Grafiker Yay., Ankara 2009. Abdülkadir KARAHAN, Türk Kültürü ve Edebiyatı, MEB Yay., İstanbul 1988. Hasan KAVRUK, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB Yay., Ankara 1998. M.A.Yekta SARAÇ, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yayınevi, İstanbul 2007. M.A.Yekta SARAÇ, Klasik Edebiyat Bilgisi (Belâgat), 3F Yayınevi, İstanbul 2007. Ali Nihad TARLAN, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul 1981. Dursun Ali TÖKEL, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yay., Ankara 2000. Mehmet Nail TUMAN, Tuhfe-i Nâilî, Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001, C.I-II. Mehmet YILMAZ, Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, İstanbul 1992. Türk Dili Divan Şiiri Özel Sayısı, Ankara: TDK Yayınları. Rıdvan CANIM, Divan Edebiyatının Kaynakları, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2016. Rıdvan CANIM, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatı metinlerinin incelenmesinde mevcut yöntemlerin kuramsal açıdan incelenmesi. Söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik örnekler ve bu örneklerin incelenmesi. Örnek metin incelemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı, temel kaynaklar.
2 Dersin içeriğiyle ilgili yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar…).
3 Dersin içeriğiyle ilgili yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar…).
4 Dersin içeriğiyle ilgili yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar…).
5 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel uygulamalar.
6 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel uygulamalar.
7 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel uygulamalar.
8 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel uygulamalar.
9 Ara sınav.
10 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik modern uygulamalar.
11 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik modern uygulamalar.
12 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik modern uygulamalar.
13 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel ve modern uygulamalar.
14 Eski Türk edebiyatı metin incelemelerine yönelik geleneksel ve modern uygulamalar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547062 Öğrenciler, eski Türk edebiyatı metin incelemeleriyle ilgili bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek