Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste , çeşitli akımlar ile modern ve modernizm sonrası edebiyat teorilerinin, bu akım ve teorilerin sunmuş olduğu kavramların, edebi eserlerin yorumlanma, anlaşılma çabası hususunda hangi imkan ve sınırlılıkları sunmuş oldukları tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitapevi, 1999 Platon, Devlet, Sebahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz (çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008. Pasajlar Dergisi, Edebiyat, Teori ve Eleştiri Dosyası, Doğu Batı: Ankara, S.2, Mayıs 2019 Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, Çev. Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan, C.I, II, İstanbul: Paradigma Yayınları, İstanbul 2009. Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, İsam, 2014. Sevim Kantarcıoğlu, Edebiyat Akımları Platın'dan Derrida'ya, Paradigma Yay., 2009. Walter Benyamin, Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Çev. Elçin Gen-Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim, 2012. Jean-Luc Nancy , Phillippe Lacoue-Labarthe, Edebi Mutlak, Alman Romantizmi Edebiyat Kuramı, Çev. Sevgican Toy Teysseyre, İstanbul: İnsan Yay., 2005. Paul Ricoeur, “Edebî Eleştiri ve Felsefî Hermenötiğin Bir Problemi Olarak ‘Yazma’” , Ramazan Ertürk (çev.), Doğu Batı Dergisi, S. 22, 2003, s. 187-206. Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı, 2011. Peter V. Zima, Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev.: Mustafa Özsarı, Ankara: Hece Yayınları, 2004. Jonathan Culler, Yazın Kuramı, Çev. Hakan Gür, Ankra: Dost Kitabevi Yayınları. Teori ve Eleştiri, Haz. Hüseyin Su, Ankara: Hece, 2004 René Wellek – Austin Warren, Edebiyat Bilimin Temelleri, Çev. Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,1983. Ferdinand De Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual. Jonathan Culler, Saussure, Çev. Ayşe Nihal Akbulut, Afa Yay. Christopher Butler,Modernizm, Çev. Nursu Örge, Dost, 2013. Sigmund Freud, Sanat ve Edebiyat, Çev. Emre Kapkın, Payel Yay. Harold Bloom, Etkilenme Endişesi Bir Şiir Teorisi, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis, 2008. Terry Eagleton, Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi, İstanbul: İletişim Yay. Judith Butler, Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Çev. Başar Ertür, İstanbul: Metis, 2019. Kadınlar Dile Düşünce /Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, Der. Jale Parla, Sibel Irzık, İstanbul: İletişim. Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, Cogito S. 65-66, 2018, Üç Aylık Düşünce Dergisi. Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Ali Utku, Mukadder Erkan, Ebabil Yayıncılık, 2006. Süha Oğuzertem, Eleştirirken, İstanbul: İletişim, 2018. Serpil Oppermann, Ekoeleştiri Çevre ve Edebiyat,Phoenix, 2012 Ihab Hassan, Orpheus’un Parçalanışı, Çev. Emel Aras, Ankara: Hece, 2019 Jacques Derrida,Yazı ve Fark, Çev. Burcu Yalım, İstanbul: Metis, 2020. Linda Hutcheon,Postmodernizmin Poetikası Tarih, Teori, Kurgu, Çev. Yunus Balcı, Ankara: Hece, 2020.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat akımları ve modern edebiyat kuramları teorik ve pratik yönleriyle dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri de göz önünde tutularak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akım ve teori kavramlarının anlamsal tarihi
2 Akım ve teori kavramlarının anlamsal tarihi
3 Klasisizm, Neoklasisizm
4 Klasik ve Neoklasik Düşünce İçinde Mimesis Kavramının Alımlanışı Âşinâlık ve Yabancılık Diyalektiğinde Mimetik Şiir- Özgünlükle Diyalog.docx
5 Romantisizm, Yaratıcı Deha EdebiMutlakEleştirelFragmanlar.pdf
6 Romantik düşünce ile başlayan edebi metinleri anlama sorunu bazı anlama tarzları.docx
EDEBİ HERMENÖTİK.docx
7 Natüralizm-Realizm, Natüralizm-Realizme Karşı naturalizm,nature,realizm.pdf
8 Modernizm modern.pdf
9 Postmodernizm rhizome .jpg
rhizome vs. tree thinking model.png
10 Arasınav
11 Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği, Marksizm amerikaneleştirisi.pdf
12 Öncü Olarak Saussure, Yapısalcılık ve Postyapısalcılık structural.pdf
13 Okur Teorileri ve Edebi Hermenötik EDEBİ HERMENÖTİK.docx
14 Edebiyat Teorilerinde Yükselen Hassasiyetler: Queer, Madun, Ekoeleştiri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434720 Edebi bir metnin yorumlanması hususunda, akımlar ve modern edebiyat teorilerinin sahip olduğu imkan ve sınırlılıkları tanır.
2 1435006 Edebi bir metnin yorumlanması hususunda, akımlar ve modern edebiyat teorilerinin sahip olduğu temel kavramları öğrenir.
3 1435728 Edebî bir metnin akımlar ve modern edebiyat teorileri çerçevesince kendisine uygulanan çeşitli analizlere gösterebileceği direnci gözlemler.
4 1436286 Edebiyat teorilerini yeni yayınlardan takip eder, alanın sorunlarına çözümler üretir ve eleştirel bir yaklaşım sergiler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek