Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere Tanzimattan sonra Batı tesirinde gelişen Türk Edebiyatını teoride ve pratikte geniş olarak öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci, biri kitap tanıtımı, diğeri orijinal bir konunun araştırılması ve incelemesinden oluşan iki projeyi hazırlar ve ara sınav ve final sınavından önce elektronik ortamda teslim eder. Her Yüksek Lisans öğrencisi resmi yayınlar ve süreli basın-yayın yoluyla Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri dersine ilişkin literatürü ciddi bir biçimde takip etmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem Çalışkan, Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 250 s. Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)-I”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 3, Issue: 10, Winter 2010, ss. 140-199. Bkz. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pdf , 02.01.2010. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs., Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982. Orhan Okay, Şiir Sanatı Dersleri, -Cumhuriyet Devri Poetikası-, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987. M. Orhan Okay, Meşrûtiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1990. Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1998. Alemdar Yalçın, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 336 s. Gıyasettin Aytaş, Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 1.bs., Ankara, 2002, 402 s. Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları, İstanbul, 2003. Abdullah Uçman – Ahmet Bican Ercilasun – İnci Enginün – İsmail Parlatır – Nurullah Çetin – Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 701 s. İsmail Parlatır – İnci Enginün – Ömer F. Huyugüzel – Bilge Ercilasun – Mustafa Özbalcı - Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 583 s. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s. Cafer Şen, Fecr-i Âtî Edebiyatı / Tespit – Tahlil – Tenkit, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1710 s. Ömer Lekesiz, Kuramdan Yoruma / Öykü Yazıları, Selis Kitaplar, İstanbul, 2006, 255 s. İsmail Çetişli – Nurullah Çetin – Abide Doğan – Alim Gür – Şenol Demir – Cengiz Karataş, II.Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat I / Şiir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 454 s. Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat II / Nesir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 360 s. Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Edebiyatının Tanzimattan günümüze kadar geçen sürede gösterdiği gelişme evreleri şahıslar ve türler bazında tanıtılacak, bu sürenin kendi içinde ayrıldığı dönemler sosyal, siyasî ve kültürel şartları açısından değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 15 5 75
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Batılılaşma hareketine bir bakış; Tanzimat ve Islahat fermanları.
2 Tanzimat edebiyatı ve sınıflandırılması; Özellikleri; Türler:
3 Tanzimat edebiyatında şiir ve özellikleri; Tanzimat ve Ara Nesil şairleri; Örnek şiir tahlilleri … Örnek şiir tahlilleri
4 Tanzimat devri hikâye ve romanı; Özellikleri; Yazarları; Ara Nesil’de hikâye ve roman; Yazarları; Tanzimat devri Türk tiyatrosu ve eleştiri …
5 Servet-i Fünûn devri Türk şiiri; Servet-i Fünûn şiiri ve şiir tahlilleri …
6 Servet-i Fünûn devri hikâye ve romanı; Özellikleri; Yazarları; Servet-i Fünûn devri Türk edebiyatında tiyatro ve eleştiri …
7 Meşrûtiyet devri Türk edebiyatı; Özellikleri; Düşünce akımları (Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık vb); Sınıflandırılması:
8 Meşrûtiyet devri Türk edebiyatında şiir: (a-Fecr-i Âtî devri Türk Edebiyatı ve şiiri; Şairleri … b-Millî Edebiyat ve Şiiri; Şairleri; …); Genel özellikleri; Edebî topluluklar; Örnek şiir tahlilleri …
9 Meşrûtiyet devri Türk edebiyatında hikâye ve roman: (a-Fecr-i Âtî devri Türk Edebiyatında hikâye ve roman; Yazarları … b-Millî Edebiyatta hikâye ve roman; Yazarları …); Genel özellikleri; Tiyatro ve eleştiri …
10 ARA SINAV
11 Cumhuriyet devri Türk edebiyatı; Özellikleri; Sınıflandırılması.
12 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında şiir; Edebî topluluk ya da kuşaklar
13 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında hikâye ve roman; Yazarlar …
14 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında eleştiri, tiyatro ve diğer türler … Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373298 Batılılaşma hareketlerinin kültür, sanat, değerler sistemi ve Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilme.
2 1362464 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri içinde gelişen edebi türler konusunda eski ve yeni yayınları yakından takip ederek uzmanlık derecesini geliştirebilme.
3 1366637 Tanzimat sonrası gelişen şiir, hikâye, roman, eleştiri ve tiyatro gibi türlerde edinilen bilgileri teorik ve pratik olarak kullanabilme.
4 1352560 Bu türlerde yanlı değil objektif bir bakış açısı ile tek başına araştırma ve inceleme faaliyetleri yapabilme, bunları yazılı ve görsel olarak aktarabilme.
5 1353080 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri boyunca ya da Tanzimat sonrası gelişen türlerin devirlere göre gelişimini temsilcileriyle birlikte tanıyabilme, disiplinler ve metinler arası bir yaklaşımla örnek çözümlemeler yapabilme.
6 1376359 Bu alandaki gelişmeleri iletişim ve eğitim teknolojilerine paralel olarak takip edebilme, çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetip içselleştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4
2 5 4 4 5 4 4
3 5 4 4 5 4 4
4 5 4 4 5 4 4
5 5 4 4 5 4 4
6 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek