Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036042011 Edebi Eleştiri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Edebî eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Each student prepares the two project, consisted of which one is a book review, other is the research and study of an original subject, and submits in the electronic atmosphere before the mid-exam and final exam them.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem Çalışkan, Edebî Eleştiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2010. Christopher Ferrard, "Reca'izade Mahmud Ekrem'in Ta'lim-i Edebiyat'ı ve Osmanlı Edebiyat Eleştirisine Katkısı. Kısım I" (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Adem Çalışkan), Studies of the Ottoman Domain, Volume: 3, Issue: 4, February 2013, pp. 1-23 (Elektronik adresi için bkz. http://www.thestudiesofottomandomain.com/makaleler/edebiyat/makale_tr/Christopher FERRARD,Ağustos2013_tr.pdf , 07.07.2013) Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları, 1.bs., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 128 s. John Lye, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48. s. Tence John Bew Spencer, Tenkit Sanatı, [Terc.: Mete Ergin - Gani Yener], Kaynak Yayınları, İstanbul, 1962, 63 s. Terry Eagleton, Edebiyat Eleştirisi Üzerine, (Çev. Handan Gönenç), Eleştiri Yayınları, İstanbul, 1984, 118 s. J.C. Carlaui – J. C. Filloux, Edebî Eleştiri, (Çev.: Hümeyra Çakmaklı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985, 119 s. Maggie Humm, Feminist Edebiyat Eleştirisi, [Yayına haz. Gönül Bakay], Say Yayınları, İstanbul, 2002. Raymond Geuss, Eleştirel Teori / Habermas ve Frankfurt Okulu, (Çev.: Ferda Keskin), 1.bs., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, 160 s. Matthew Arnold – Walter H. Pater – T. E. Hulme – T. S. Eliot, Eleştiri, Anlamı ve İşlevi (Yay. haz.: Ahmet Aydoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, 212 s. Edward W. Said, Yazınsal Eleştiri / Söyleşiler [Çev.: Salih Özer], Hece Yayınları, Ankara, 2003, 224 s.; 2.bs., Ankara, 2008. Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram [Çev.: Mustafa Tüzel], 1.bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, 503 s. Seyla Benhabib, Eleştiri, Norm ve Ütopya [Çev.: İsmet Tekerek], 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, 470 s. Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri / Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara, 1980. Olcay Önertoy, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1981. Bilge Ercilasun, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. Harun Tolasa, 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1983. Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit / Türkçü Tenkit, C. 1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995. Betül Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1923-1938, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998. Hüseyin Özçelebi, Cumhuriyet Döneminde Eleştiri 1939-1950, 1.bs., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî eleştiri kavramı tanıtılacak; edebi eleştiri türleri üzerinde durulacak; edebi eleştirinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterileceketir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 15 5 75
29 Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Edebiyat ve edebiyat eleştirisi kavramı, tanımı, konusu, işlevi, yöntemleri.
2 Eleştirinin genel özellikleri ve sınıflandırılması.
3 Edebiyat eleştirisinin tarihçesi (a-Batıda edebiyat eleştirisi … vb.)
4 b-Doğuda edebiyat eleştirisi (… Türk edebiyatında eleştiri:
5 Halk edebiyatı ve Eski Türk edebiyatında eleştiri.
6 Tanzimat edebiyatı ve Ara Nesil’de eleştiri.
7 Servet-i Fünûn edebiyatında eleştiri.
8 Servet-i Fünûn Dışı Edebiyatta eleştiri.
9 Meşrutiyet devri edebiyat eleştirisi: a-Fecr-i Âtî edebiyatında eleştiri.
10 ARA SINAV
11 b-Millî edebiyatta eleştiri.
12 Cumhuriyet devri edebiyatında eleştiri (a-Atatürk devri Türk edebiyatında eleştiri –Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
13 b-Atatürk’ün ölümünden sonraki devir Türk edebiyatında eleştiri Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro eleştirisi.
14 Eleştirmen ve özellikleri …. vb.; Genel değerlendirme.
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
119808 1186895 Edebiyat biliminin bir alt dalı olarak edebî eleştiri konusunda klasik ve yeni yayınları takip ederek uzmanlaşıp derinleşebilme.
119809 1193091 Edebî eleştiriye disiplinler arası ve eleştirel bir tavırla yaklaşıp edinilen bilgi ve becerileri teori ve pratikte uygulayabilme.
119810 1197120 Dünya ve Türk edebî eleştiri tarihi konusunda gerekli donanıma sahip olarak sorunlara gerekli eleştirel yöntem ve araçlarla çözümler üretebilme, edebiyat bilimine katkı yapabilme.
119811 1206676 Edebî eleştirinin Türk edebiyatındaki durumunu dönem ve kuşaklara göre araştırıp inceleyebilme, sonuçları yazılı ve görsel araçlarla takdim edebilme.
119812 1207418 Dünya ve Türk eleştiri tarihinde edebiyat tarihine namzet eleştirmenleri ve eserlerini tespit edebilme ve bunları uzmanlık seviyesine paralel değerlendirebilme.
119813 1211069 Eleştiri kuramı doğrultusunda dünya edebiyatına paralel çalışmalara imza atabilme, bunun için alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme … vb.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.